Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Atsakingasis padalinys


Aviacijos saugumo skyrius


Vedėja
Monika Kliokienė
Tel.  273 91 83
El. p. monika.kliokiene@caa.lt

Skyriaus nuostatai 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aviacijos saugumo skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) padalinys, pagal savo kompetenciją vykdantis civilinės aviacijos saugumo valstybinį valdymą, priežiūrą bei kontrolę.
2. Aviacijos saugumo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir CAA direktoriaus įsakymais bei kitais civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Svarbiausieji Aviacijos saugumo skyriaus uždaviniai:
3.1. pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti siūlymus CAA direktoriui rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;
3.2. siūlyti CAA direktoriui nustatyti reikalavimus civilinės aviacijos saugumui;
3.3. vykdyti civilinės aviacijos saugumo valstybinę priežiūrą;
3.4. organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą.
4. Aviacijos saugumo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
4.1. atlieka civilinės aviacijos saugumo valstybinį valdymą, priežiūrą ir kontrolę;
4.2. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus CAA direktoriui dėl civilinės aviacijos saugumo veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo bei rengia jų projektus;
4.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų (ICAO, ECAC ir kt.) darbe, gauna tarptautinių organizacijų dokumentus bei užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą;
4.4. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijos;
4.5. pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
4.6. pagal savo kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus arba teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo, nustatyta tvarka palaiko dalykinius ryšius su Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir valstybių, sudarančių asociaciją su Europos Bendrijomis, institucijomis;
4.7. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su kitų valstybių civilinės aviacijos institucijomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
4.8. rengia ir teikia CAA direktoriui siūlymus, kaip organizuoti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą
4.9. rengia ir teikia CAA direktoriui siūlymus kaip aviacijos saugumo srityje įvesti paprastesnes orlaivių, keleivių aptarnavimo, bagažo ir krovinių tvarkymo procedūras;
4.10. rengia Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos projektą ir teikia jį tvirtinti CAA direktoriui bei programą įgyvendina;
4.11. analizuoja grėsmės lygį civilinėje aviacijoje ir inicijuoja veiksmus veiksmingai neutralizuoti galimą grėsmę;
4.12. kaupia, analizuoja ir platina informaciją apie grėsmę, incidentus, oro uostuose rastus ginklus, apsaugos priemones ir patirtį;
4.13. pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių civilinės aviacijos veiklą;
4.14. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
14.15. rengia ir teikia CAA direktoriui siūlymus kaip paskirstyti aviacijos saugumo funkcijas tarp institucijų, oro uostų valdytojų, oro vežėjų ir (ar) subjektų;
14.16. vertina ir teikia CAA direktoriui siūlymus derinti oro uostų aviacijos saugumo komisijų nuostatus;
14.17. vertina oro uosto valdytojų pateiktus motyvuotus prašymus ir vadovaudamasis Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis, teikia CAA direktoriui siūlymus leisti oro uosto valdytojui netikrinti asmenų, išskyrus keleivius, ir transporto priemonių arba kokias specialias patikrinimo procedūras jiems taikyti;
14.18. rengia ir teikia CAA direktoriui siūlymus oro uostų atribotosiose zonose, aerodromuose ir lauko aikštelėse, iš kurių vykdomi skrydžiai, atitinkantys Komisijos reglamento (ES) Nr. 1254/2009 1 straipsnyje nustatytus reikalavimus, nustatyti kitas, nei nustatyta NCASP, aviacijos saugumo priemones;
14.19. CAA direktoriui sprendimu tarpininkauja oro uostams ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, kad būtų išspręstos aviacijos saugumo problemos, iškilusios dėl NCASP ir kitų aviacijos saugumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo;
14.20. kontroliuoja, kad oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programos, atitiktų nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams, reglamentuojantiems aviacijos saugumą, ir stebi, kaip šie dokumentai įgyvendinami, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas;
14.21. kontroliuoja, kad oro uostų, vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programos, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos atitiktų nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams, reglamentuojantiems aviacijos saugumą, ir stebi, kaip šie dokumentai įgyvendinami, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas;
14.22. išduoda tarptautinius įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimus ir veda jų apskaitą;
14.23. vertina ar ūkio subjektai atitinka Lietuvos Respublikos reguliuojamam subjektui ar žinomam siuntėjui keliamus reikalavimus ir CAA direktoriui siūlo išduoda Lietuvos Respublikos reguliuojamo subjekto ar žinomam siuntėjui statusą patvirtinantį pažymėjimą bei jų duomenis, Europos Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, įdeda (atnaujina) į Europos Bendrijos reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazę;
14.24. vertina ar ūkio subjektai atitinka Lietuvos Respublikos reguliuojamam orlaivio atsargų tiekėjui keliamus reikalavimus ir CAA direktoriui siūlo išduoti Lietuvos Respublikos reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinantį pažymėjimą bei jų duomenis įdeda į CAA interneto tinklalapį;
14.25. vertina ar vežėjai, oro transportu vežantys krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, atitinka ACC3 keliamus reikalavimus ir CAA direktoriui siūlo juos patvirtinti ACC3 bei jų duomenis, Europos Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, praneša Europos Komisijai;
14.26. vertina ar oro uosto valdytojo pateiktas oro uosto stebėjimo ir patruliavimo dažnumas ir būdai atitinka reikalavimams nustatytiems nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei CAA direktoriui juos siūlo derinti;
14.27. tais atvejais, kai asmenys, išskyrus keleivius, ir jų nešami daiktai turi būti reguliariai tikrinami pasirinktine tvarka, vadovaudamasis nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais bei remdamasis grėsmės įvertinimu, CAA direktoriui siūlo nustatyti šių asmenų ir jų nešamų daiktų tikrinimo dažnumą;
14.28. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą teikia CAA turimus duomenis oro uostams, vežėjams ir subjektams dėl asmenų nepriekaištingos reputacijos;
14.29. susisiekimo ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose nustatytas užduotis atliekančių asmenų atestavimą ir CAA direktoriui siūlo išduoda jų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus;
14.30. kontroliuoja, kaip diegiama, naudojama ir prižiūrima aviacijos saugumo įranga;
14.31. vertina ar oro uostų, vežėjų ir subjektų įsigyjamos saugumo įrangos techninės specifikacijos, civilinių aerodromų ir navigacijos įrenginių statybos arba rekonstrukcijos projektai bei statinių statybos ir rekonstrukcijos aerodromų apsaugos bei aerodromų sanitarinėse apsaugos zonose projektai atitinka aviacijos saugumo reikalavimams, nustatytiems teisės aktuose, reglamentuojantiems aviacijos saugumą, ir CAA direktoriui siūlo juos derinti;
14.32. vertina ir CAA direktoriui siūlo derinti oro uosto nekontroliuojamosios zonos, kontroliuojamosios zonos, riboto patekimo zonos, riboto patekimo zonų svarbiausių dalių ir atribotosios oro uosto zonos ribas;
14.33. Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos (NCASMP) nustatyta tvarka ir sąlygomis vertina ar asmuo atitinka oro uosto, vežėjo ar subjekto saugumo vadovui, keliamus reikalavimus nustatytus NCASMP ir CAA direktoriui siūlo išduoti patvirtinimą, kad asmuo atitinka aviacijos saugumo vadovui keliamus reikalavimus;
14.34. NCASMP nustatyta tvarka ir sąlygomis vertina ar asmuo, kuris nori būti patvirtintas kaip aviacijos saugumo instruktorius arba nepriklausomas tvirtintojas, atitinka reikalavimus nustatytus NCASMP ir CAA direktoriui siūlo išduoti Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo instruktoriaus ar nepriklausomo tvirtintojo pažymėjimą bei organizuoja šio asmens duomenų talpinimą (atnaujinimą) CAA interneto tinklalapyje;
14.35. vertina kokius mokymus pripažinti aviacijos saugumo instruktorių kvalifikacijos tobulinimui ir siūlo CAA direktoriui šiuos mokymus skelbti CAA internetiniame puslapyje;
14.36. tikrina ir vertina CAA patvirtinto aviacijos saugumo instruktoriaus vedamus mokymus bei CAA direktoriui teikia siūlymus dėl šio instruktoriaus teisės dėstyti ribojimo ar panaikinimo;
4.37. įgyvendindama Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą vertina oro uostų, vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo būklę;
4.38. pagal savo kompetenciją vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

III. AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIAUS TEISĖS

5. Aviacijos saugumo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
5.1. pagal savo kompetenciją gauti informaciją, pažymas ir dokumentus;
5.2. tikrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, už kurių įgyvendinimo kontrolę atsakingas Aviacijos  saugumo skyrius, taip pat reikalauti ištaisyti priežastis, dėl kurių randasi galimybė juos pažeisti;
5.3. duoti privalomus vykdyti nurodymus dėl aviacijos saugumo užtikrinimo fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems aviacijos veikla, o už pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka kaltiems asmenims taikyti nuobaudas bei veiklos apribojimus;
5.4. Aviacijos įstatymo nustatytais atvejais įeiti ir apžiūrėti atitinkamus objektus, gamybines patalpas ir įrangą bei orlaivius;
5.5. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinės civilinės aviacijos organizacijose (ICAO, ECAC ir kt.);
5.6. sudaryti specialistų komisijas civilinės aviacijos saugumo klausimams spręsti;
5.7. pagal savo kompetenciją siūlyti rengti ir leisti metodinę bei informacinę literatūrą;
5.8. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. ATSAKOMYBĖ

6. Aviacijos saugumo skyriaus darbuotojams už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi įstatymų nustatyta tvarka taikoma drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

V. AVIACIJOS SAUGUMO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Aviacijos saugumo skyriui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
8. Aviacijos saugumo skyriaus vedėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir CAA direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
9. Aviacijos saugumo skyriaus vedėjas asmeniškai atsako už Aviacijos saugumo skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir tiesiogiai pavaldus CAA direktoriui.
10. Aviacijos saugumo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas atlieka Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Aviacijos saugumo skyriaus vyriausiasis arba vyresnysis specialistas.
11. Aviacijos saugumo skyriaus vedėjas:
11.1. vadovauja Aviacijos saugumo skyriui, organizuoja jo darbą, priima sprendimus aviacijos saugumo klausimais ir atstovauja Aviacijos saugumo skyriui;
11.2. pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir CAA direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
11.3. teikia CAA direktoriui Aviacijos saugumo skyriaus veiklos ataskaitas ir CAA direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
11.4. vykdo kitus CAA direktoriaus pavestus uždavinius.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-02 12:12:19
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.