Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Atsakingasis padalinys

SVARBI INFORMACIJA

 

Dėmesio! 2018-10-15 - 2018-10-19 dienomis skyriaus veiklą audituos EASA. Šiuo laikotarpiu ūkio subjektų ir individualių asmenų pateiktų prašymų nagrinėjimai gali trukti ilgiau nei įprastai.


Oro navigacijos paslaugų skyrius


Laikinai pareigas einanti vedėja
Loreta Kasparaitė
Tel.  (8 5) 273 90 51
El. p.  loreta.kasparaite@caa.lt  


Skyriaus nuostatai

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Oro navigacijos paslaugų skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos padalinys.

2. Oro navigacijos paslaugų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, susisiekimo ministro ir Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymais, tarptautinėmis konvencijomis ir susitarimais, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, bei kitais norminiais aktais ir šiais nuostatais.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

3.1. pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją ir teikti siūlymus, rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;

3.2. teikti siūlymus CAA direktoriuidėloro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimų nustatymo Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo numatytais atvejais;

3.3. atlikti oro navigacijos paslaugų valstybinę priežiūrą ir kontroliuoti, ar laikomasi atitinkamų reikalavimų:

3.3.1. teikiant oro eismo paslaugas;

3.3.2. naudojantis bei prižiūrint RNS bei skrydžių valdymo įrenginius;

3.3.3. rengiant ir pateikiant oro navigacijos informaciją;

3.3.4. teikiant meteorologijos paslaugas aviacijos reikmėms.

4. Oro navigacijos paslaugų skyrius, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. Kontroliuoja, kaip laikomasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumentuose ir Eurokontrolės bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų oro navigacijos paslaugų teikimo ir RNS bei skrydžių valdymo įrenginių naudojimo ir jų priežiūros taisyklių bei reikalavimų.

4.2. Nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, palaiko ryšius su kitų valstybių civilinės aviacijos institucijomis ir nevalstybinėmis organizacijomis oro navigacijos paslaugų teikimo srityje.

4.3. Įgyvendinant Europos Sąjungos bendro Europos dangaus sukūrimo reglamentus:

4.3.1. teikia teisės aktųdėloro navigacijos paslaugų teikimo projektus;

4.3.2. rengia reglamentų įgyvendinimo planus;

4.3.3. teikia informaciją, reikalingą metinei reglamentų įgyvendinimo ataskaitai rengti.

4.4. Įgyvendinant Eurokontrolės saugos priežiūros reikalavimus:

4.4.1. teikia teisės aktų projektus;

4.4.2. dalyvauja rengiant Lietuvos konvergavimo ir diegimo planą;

4.4.3. dalyvauja Eurokontrolės audito metu.

4.5. Sertifikuojant oro navigacijos paslaugų teikėjus organizuoja ir dalyvauja:

4.5.1. teikia siūlymusdėlsertifikavimo komisijos sudarymo;

4.5.2. dalyvauja oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavime;

4.5.3. dalyvauja rengiant sertifikavimo ataskaitą;

4.5.4. teikia siūlymusdėlmetinių patikrinimų programos;

4.5.5. derina su oro navigacijos paslaugų teikėjais bei teikia direktoriui tvirtinti metinius patikrinimų planus;

4.5.6. teikia siūlymusdėloro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimo išdavimo, pratęsimo, sustabdymo arba jo galiojimo nutraukimo.

4.6. Vykdant ir organizuojant oro navigacijos paslaugų teikėjų nuolatinę priežiūrą:

4.6.1. tikrina, ar tinkamai naudojami ir prižiūrimi RNS bei skrydžių valdymo įrenginiai;

4.6.2. vadovaujantis komisijų išvadomis, teikia siūlymusdėlRNS bei skrydžių valdymo tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo;

4.6.3. teikia pasiūlymusdėlRNS bei skrydžių valdymo įrenginių naudojimo sustabdymo, jeigu nustatoma, kad jie naudojami pažeidžiant normatyvinius ir kitus teisės aktus;

4.6.4. kontroliuoja, kad nebūtų naudojami RNS bei skrydžių valdymo įrenginiai, kurių tinkamumo naudoti pažymėjimai neišduoti ar negalioja;

4.6.5. dalyvauja RNS įrenginių gedimo priežasčių tyrime, jeigu šie gedimai turi įtakos skrydžių saugai;

4.6.6. atlieka RNS statinių specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti ir naudojimo valstybinę priežiūrą:

4.6.7. kontroliuoja, kaip vykdomi specialieji reikalavimai, statant ir naudojant RNS statinius;

4.6.8. teikia siūlymus ir išvadas komisijomsdėlRNS statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir specialiųjų reikalavimų įvykdymo bei dalyvauja šių komisijų darbe;

4.6.9. tikrina oro eismo paslaugų teikimo tarnybas;

4.6.10. tikrina oro navigacijos informacijos teikimo tarnybas;

4.6.11. tikrina meteorologijos paslaugų teikimo tarnybas.

4.7. Siekiant tobulinti ir atnaujinti teisės bazę, teikia siūlymusdėl:

4.7.1. oro erdvės organizavimo taisyklių, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, derina jas su kariuomenės vadu;

4.7.2. oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų, derina juos su kariuomenės vadu;

4.7.3. oro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimų išdavimo tvarkos;

4.7.4. oro eismo paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos ir derina ją su kariuomenės vadu;

4.7.5. RNS teikimo sąlygų ir tvarkos;

4.7.6. Oro navigacijos informacijos teikimo sąlygų ir tvarkos;

4.7.7. Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų, kartu su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

4.8. Įgyvendinant tarptautinių sutarčių nuostatas, kontroliuoja, kaip laikomasi sutartiesdėloro policijos funkcijų Lietuvos Respublikos oro erdvėje nuostatų.

4.9. Siekiant sertifikuoti aerodromus, dalyvauja sertifikavimo komisijų darbe.

4.10. Vykdyti skrydžių vadovų, skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo bei juos rengiančių mokymo įstaigų priežiūrą:

4.10.1. Tikrina ar pareiškėjų pateikti dokumentai gauti/pratęsti/atnaujinti  skrydžių vadovų ir skrydžių valdymo elektronikos specialistų atitinka reikalavimus, ir sprendžia ar leisti jiems laikyti egzaminus siekiant įvertinti jų atitikimą aviacijos specialistų licencijavimą reglamentuojančius teisės aktus.

4.10.2. Pratęsia  skrydžių vadovų ir skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijų (kvalifikacijų) galiojimo laiką ir pasirašo jose siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

4.10.3. Suteikia  skrydžių vadovų ir skrydžių valdymo elektronikos specialistų papildomas kvalifikacijas ir leidimus siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

4.10.4. Organizuoja pretendentų egzaminavimą tam, kad būtų įvykdytos visos aviacijos specialistų teisiniuose aktuose nurodytos licencijavimo procedūros.

4.10.5. Įvertina Mokymo organizacijų pateiktas  skrydžių vadovų ir skrydžių valdymo elektronikos specialistų rengimo programas ir teikia ja tvirtinti direktoriui siekiant užtikrinti jų atitikimą mokymą reglamentuojančius teisės aktus.

4.10.6. Tikrina mokymo organizacijas, rengiančias  skrydžių vadovus ir skrydžių valdymo elektronikos specialistus, siekiant įvertinti jų atitikimą mokymo įstaigų akreditavimą reglamentuojančius teisės aktus.

4.11. Siekiant teikti metodinę pagalbą, informuoja civilinės aviacijos įmones ir organizacijas apie oro eismo paslaugas, oro navigacijos informacijos teikimą, RNS bei skrydžių valdymo įrenginių naudojimą.

4.12. Vykdo kitas įstatymuose ir teisės aktuose bei CAA direktoriaus įsakymuose nustatytas funkcijas, susijusias su oro navigacijos paslaugomis.

III. TEISĖS

5. Skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai turi teisę:

5.1. pateikę tarnybinį pažymėjimą pagal savo kompetenciją tikrinti oro navigacijos paslaugų teikimo įmones bei organizacijas;

5.2. iš juridinių ir fizinių asmenų, teikiančių oro navigacijos paslaugas arba užtikrinančius tokių paslaugų teikimą gauti informaciją ir dokumentus skrydžių saugos klausimais;

5.3. tikrinti RNS bei skrydžių valdymo įrenginių atitiktį standartams ir reikalavimams;

5.4. teikti juridiniams ir fiziniams asmenims privalomus reikalavimus oro eismo vadybos saugos klausimais;

5.5. derinti skelbiamą oro navigacijos informaciją;

5.6. derinti aerodromų skrydžių instrukcijas;

5.7. įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti teismui atitinkamų pažeidimų protokolus;

5.8. teikti pasiūlymusdėlcivilinių orlaivių skrydžių ribojimo civiliniuose bei kariniuose, naudojamuose civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromuose;

5.9. teikti pasiūlymus įtraukti aviacijos įmonių ir organizacijų specialistus įtraukimo į atitinkamas komisijas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu.

IV. ATSAKOMYBĖ

6. Oro navigacijos paslaugų skyriaus tarnautojams už tarnybinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi įstatymų nustatyta tvarka taikoma drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Oro navigacijos paslaugų skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka skiria Civilinės aviacijos administracijos direktorius.

8. Skyriaus vedėjas:

8.1. tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui;

8.2. atsako už Oro navigacijos paslaugų skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

8.3. užtikrina Oro navigacijos paslaugų skyriaus darbuotojų bendradarbiavimą su Civilinės aviacijos administracijos padaliniais;

8.4. teikia pasiūlymusdėlOro navigacijos paslaugų skyriaus etatų, darbuotojų priėmimo į darbą, jų skatinimo ir baudimo, kvalifikacijos kėlimo ir atleidimo iš darbo;

8.5. teikia pasiūlymusdėlOro navigacijos paslaugų skyriaus darbuotojų kompetencijos bei atsakomybės ribų nustatymo.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-11 11:21:20
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.