Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Atsakingasis padalinys

 

Orlaivių skyrius


 

Vedėjas
Andrius Palionis
Tel.  (8 5) 273 92 57
El. p. andrius.palionis@caa.lt 


Lankytojų priėmimo laikas

Pirmadieniais
nuo 7.30 val. iki 16.15 val.
Antradieniais nuo 7.30 val. iki 16.15 val.
Trečiadieniais lankytojai nepriimami, konsultacijos teikiamos telefonu
Ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.15 val.
Penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

 

Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.00 val..Skyriaus nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Orlaivių skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) padalinys.
2. Orlaivių skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais bei kitais civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, CAA direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Svarbiausieji Orlaivių skyriaus uždaviniai:
3.1. pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti CAA direktoriui siūlymus, rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;
3.2. pagal savo kompetenciją teikti siūlymus CAA direktoriui nustatant reikalavimus civilinei aviacijai Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo numatytais atvejais.
4. Orlaivių skyrius, įgyvendindamas uždavinius, vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal savo kompetenciją atlieka valstybinę civilinės aviacijos skrydžių saugos priežiūrą ir kontrolę;
4.2. pagal savo kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo kontrolę;
4.3. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia juos tvirtinti CAA direktoriui;
4.4. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus CAA direktoriui dėl civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo bei rengia jų projektus;
4.5. nustatyta tvarka dalyvauja tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų (ICAO, ECAC ir kt.) darbe, gauna tarptautinių organizacijų dokumentus bei užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą;
4.6. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
4.7. pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su kitų valstybių civilinės aviacijos institucijomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
4.8. pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
4.9. pagal savo kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus arba teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo, nustatyta tvarka palaiko dalykinius ryšius su Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir valstybių, sudariusių asociaciją su Europos Bendrijomis, institucijomis;
4.10. pagal savo kompetenciją nustato civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti reikalavimus ir normatyvus, nustato civilinių orlaivių kategorijas, eksploatavimo sąlygas bei ribojimus;
4.11. tvirtina civilinių orlaivių modifikacijas;
4.12. išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimus, riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimus, leidimus skristi, periodinės patikros tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus bei jų priedus, pratęsia, sustabdo ir atšaukia jų galiojimą, pripažįsta galiojančiais Lietuvos Respublikoje ICAO valstybių narių išduotus tinkamumo skraidyti pažymėjimus bei vykdo orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūrą;
4.13. išduoda civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimus; 
4.14. išimtiniais atvejais išduoda leidimą specialiajam skrydžiui tokiu orlaiviu, kuriam bendra tvarka negali būti išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, bet toks orlaivis gali saugiai skraidyti laikydamasis tam tikrų apribojimų;
4.15. kontroliuoja civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumą;
4.16. nagrinėja ir tvirtina civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo dokumentus;  4.17. analizuoja civilinių orlaivių naudojimo metu atsiradusius necharakteringus gedimus, kurie gali turėti įtakos jų tinkamumo skraidyti tęstinumui, teikia priemones gedimams šalinti;
4.18. leidžia tinkamumo skraidyti direktyvas;
4.19. kontroliuoja orlaivių ir orlaivių komponentų tinkamumo skraidyti direktyvų ir privalomųjų biuletenių įgyvendinimą;
4.20. nagrinėja galiojančius ir naujus tarptautinius bei užsienio valstybių tinkamumo skraidyti reikalavimus, susijusius su civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumu;  4.21. nagrinėja pateiktas paraiškas registruoti/ laikinai registruoti civilinius orlaivius, registruoja civilinius orlaivius ir panaikina jų registravimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre / registro priede, išduoda orlaivių registravimo liudijimus/ laikinuosius registravimo liudijimus ir pažymas apie civilinių orlaivių registravimo panaikinimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre;
4.22. tvarko civilinių orlaivių registrą, jo priedą bei nustatyta tvarka teikia duomenis atitinkamoms institucijoms;
4.23. suteikia orlaiviams nacionalinį ir registracijos ženklus bei kontroliuoja, kad civiliniai orlaiviai būtų paženklinti pagal CAA nustatytus reikalavimus;
4.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įmonių pateikiamas paraiškas gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus) arba atlikti jų techninės priežiūros darbus;
4.25. išduoda pažymėjimus Lietuvos Respublikos įmonėms gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), atlikti orlaivių techninės priežiūros darbus. Nustato reikalavimus ir išduoda pažymėjimus Lietuvos Respublikos įmonėms atlikti orlaivių, neturinčių Europos aviacijos saugos agentūros (toliau vadinama – EASA) išduotų ar pripažintų tipo pažymėjimų, techninės priežiūros darbus;
4.26. prižiūri, kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi nustatytų reikalavimų;
4.27. dalyvauja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjų ir techninės priežiūros organizacijų sertifikavimo komisijų darbe, nagrinėja su tuo susijusius dokumentus ir teikia išvadas tvirtinti, tobulinti jų veiklą;
4.28. kontroliuoja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjus orlaivių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjų techninės priežiūros sistemos tvirtinimo;
4.29. kontroliuoja, kaip Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjai užtikrina civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybą;
4.30. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus CAA direktoriui dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos mokslinės, techninės ir investicinės politikos formavimo;
4.31. pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių civilinės aviacijos veiklą;
4.32. įvertina orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo išvadas, rengia priemones joms išvengti, informuoja orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovą apie parengtas prevencijos priemones;
4.33. orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo vadovo prašymu deleguoja savo atstovus dalyvauti tiriant orlaivių avarijas ir incidentus;
4.34. išduoda orlaivių, registruotų Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, triukšmų pažymėjimus;
4.35. kontroliuoja, kaip oro vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi civilinės atsakomybės draudimo reikalavimų;
4.36. nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.37. veda Civilinės aviacijos administracijos imamų valstybės rinkliavų už paslaugas, susijusias su Orlaivių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, apskaitą;
4.38. išduoda civilinės aviacijos orlaivių techninės priežiūros specialistų (technikų ir inžinierių) (toliau – CA specialistai) licencijas ir suteikia atitinkamas kvalifikacijas;
4.39. įvertina pretendento prašymus gauti CA specialisto licenciją bei kvalifikaciją;
4.40. pratęsia ir atnaujina CA specialistų licencijų bei kvalifikacijų galiojimą;
4.41. pripažįsta užsienyje išduotas CA specialistų licencijas (kvalifikacijas);
4.42. organizuoja teorijos egzaminus ir įvertina pretendentų žinias, skelbia egzaminų tvarkaraščius (datas, laiką, vietą);
4.43. atrenka CAA įgaliotuosius egzaminuotojus, juos instruktuoja bei periodiškai kontroliuoja jų darbą;
4.44. priima paraiškas iš mokymo įstaigų su prašymais rengti (perkvalifikuoti) CA specialistus;
4.45. išduoda (pratęsia) leidimus mokymo įstaigoms CA specialistų mokymui;
4.46. registruoja LR-oje išduotas CA specialistų licencijas;
4.47. registruoja mokymo įstaigas, kurioms išduoti leidimai rengti CA specialistus;
4.48. tvarko, laiko ir saugo licencijuojamų CA specialistų pateiktus dokumentus;
4.49. tikrina pateiktas CA specialistų rengimo programas, rekomenduoja jas tvirtinti CAA direktoriui;
4.50. akredituoja CA specialistų mokymo įstaigas;
4.51. pagal savo kompetencija vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. TEISĖS

5. Orlaivių skyriaus tarnautojai atlikdami savo pareigas vykdo jų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.
6. Orlaivių skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai turi teisę:
6.1. pasirašyti dokumentus, susijusius su civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumu ir CA specialistų licencijavimu ir mokymu;
6.1. pateikus tarnybinį pažymėjimą tikrinti oro transporto, CA specialistų mokymo įmones bei organizacijas Orlaivių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.2. gauti informaciją ir dokumentus skrydžių saugos klausimais iš juridinių ir fizinių asmenų, naudojančių orlaivius;
6.3. pagal savo kompetenciją teikti juridiniams ir fiziniams asmenims privalomus nurodymus skrydžių saugos ir CA specialistų licencijavimo bei mokymo klausimais, reikalauti ištaisyti trūkumus;
6.4. įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba atitinkamų pažeidimų protokolus teikti teismui;
6.5. teikti siūlymus dėl oro transporto veiklos ribojimo;
6.6. teikti siūlymus įtraukti aviacijos įmonių ir organizacijų specialistus į atitinkamas ekspertų komisijas.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Orlaivių skyriaus tarnautojams už tarnybinius nusižengimus taikoma tarnybinė atsakomybė, o už CAA padarytą materialinę žalą, taikoma materialinė atsakomybė.

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Orlaivių skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų CAA direktorius.
9. Orlaivių skyriaus vedėjas:
9.1. tiesiogiai pavaldus CAA direktoriui;
9.2. asmeniškai atsako už Orlaivių skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
9.3. užtikrina skyriaus tarnautojų bendradarbiavimą su Civilinės aviacijos administracijos  padaliniais;
9.4. teikia pasiūlymus dėl orlaivių skyriaus etatų, tarnautojų skatinimo ir atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo;
9.5. vertina skyriaus tarnautojus ir jų tarnybinę veiklą.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 13:36:13
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.