Civilinės aviacijos administracija - Teisės aktai oro navigacijos paslaugų teikimo priežiūros klausimais

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Oro navigacijos paslaugos > Teisės aktai
  Teisės aktai oro navigacijos paslaugų teikimo priežiūros klausimais

Sutartys

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, ratifikuota 2012 m. gruodžio 13  d. (Žin., 2013, Nr. 18-889)

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1108/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB  (anglų k.)
 2. 2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai  (anglų k.)
 3. Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
 4. Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr.482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
 5. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų  ir procedūrų ir iš dalies keičiančiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (anglų k.)  
 6. Komisijos 2013 m. gegužės 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas
 7. 2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo (anglų k.)
 8. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014  dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (anglų k.)
 9. 2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1029/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai  (anglų k.) 
 10. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340 2015 m. vasario 20 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (anglų k.)
 11. 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore
 12. 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599, dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais
 13. 2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006, kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010 
 14. 2017 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/386, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai

Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 1991 m. spalio 8 d. įstatymas Nr. I-1863,  (Žin., 2002,  Nr. 29-1034) (nauja redakcija)
 2. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918)
 3. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2003 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. IX-1681 (Žin., 2003, Nr. 91(1)-4103)
 4. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. spalio 19 d. įstatymas Nr. IX-2495 (Žin., 2004, Nr. 174-6431)
 5. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl atviros oro erdvės sutarties ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. X-35 (Žin., 2005, Nr. 5-108)
 6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2006 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. X-535 (Žin., 2006, Nr. 71-2619)
 7. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautinių sutarčių ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2006 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. X-536 (Žin., 2006, Nr. 74-2816)
 8. Įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymas Nr. XII-49 (Žin., 2012, Nr. 151-7720)

LR Vyriausybės

 1.  Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 377 (Žin., 1997, Nr. 36-880) Suvestinė redakcija
 2. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo , Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)  (ANGLŲ K.) Suvestinė redakcija 
 4. Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 489 (Žin., 2004, Nr. 69-2400) 
 5. Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 (Žin., 2004, Nr. 159-5800) Suvestinė redakcija
 6. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 Suvestinė redakcija
 7. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1257 Suvestinė redakcija 


LR susisiekimo ministerijos

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo nuostatai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymas  Nr. 290 (Žin., 2001, Nr.86-3016)
 2. Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 (Žin., 2002, Nr.16-635) Pakeitimai   
 3. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 (Žin., 2004, Nr. 98-3655) Suvestinė redakcija    
 4. Dėl bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 3-233 (Žin., 2005, Nr. 64-2323)
 5. Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 3-250 (Žin., 2005, Nr. 69-2494)   
 6. Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-361 Suvestinė redakcija
 7. Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5E) (TAR, 2015-07-01, Nr. 10560)
 8. Dėl lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 (TAR, 2015-12-04, Nr. 19313)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-197 (TAR, 2017-04-26, Nr. 6964)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3-495 (TAR, 2017-10-24, Nr. 16741)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 3-86 (TAR, 2018-02-22, Nr. 2781)

Kitų ministerijų

 1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr.18-451) (Reikalavimai)
 2. Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 (Žin., 2007, Nr. 44-1692)
 3. Dėl meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimoLietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-495/3-310 Suvestinė redakcija
 4. Dėl Lietuvos kariuomenės paskyrimo Oro navigacijos paslaugų teikėja

Civilinės aviacijos administracijos 

 1. Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 (Žin., 2001, Nr. 74-2618) Galiojanti suvestinė redakcija
 2. Dėl ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 100 (Žin., 2001, Nr. 103-3695)  Suvestinė redakcija 
 3. Dėl minimalaus skrydžio aukščio nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 4R-15 (Žin., 2003, Nr.17-771)
 4. Dėl skrydžių saugos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 4R-83 (Žin., 2003, Nr. 58 -2629) CAA direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 (Žin., 2003, Nr. 88-4021)
 5. Dėl saugos vadybos sistemos kūrimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 4R-45 (Žin., 2004, Nr. 51-1714)
 6. Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 4R-60 (Žin., 2004, Nr. 56-1967) Pakeitimas 
 7. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 4R-80 (Žin., 2004, Nr. 82-2980)
 8. Dėl oro eismo vadybos sistemų programinės įrangos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 4R-3 (Žin., 2008, Nr. 3-119)
 9.  Dėl skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, 78-3091)
 10. Dėl 2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 633/2007 vykdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-180 (Žin., 2008, Nr.123-4706)
 11. Dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 4R-52 (Žin., 2009, Nr. 27-1069)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvėje teikiamų oro navigacijos paslaugų maršruto ir terminalo sąnaudų nustatymo, vienetinių tarifų skaičiavimo, šių duomenų teikimo ir pajamų gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-92 (Žin., 2009, Nr. 52-2084)
 13. Dėl įspėjimo funkcijos įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 4R-196 (Žin., 2009, Nr.116-4987)
 14. Dėl darbo grupės, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 4R-235  (Žin., 2010, Nr. 124-6360)
 15. Dėl 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010 įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-11 (Žin., 2011, Nr. 7-291)
 16. Dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 4R-197 (Žin. 2011, Nr.103-4863)
 17. Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 (Žin., 2011, Nr. 132-6302) Suvestinė redakcija
 18. Dėl oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 (Žin., 2011, Nr.151-7136)
 19. Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 
 20. Dėl nacionalinio plano pereiti nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo (AIS) prie oro navigacijos informacijos vadybos (AIM), Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 4R-33 (Žin., 2012, Nr. 20-927)
 21. Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-84 (Žin., 2012, Nr. 39-1969)
 22. Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2012, Nr. 43-2139) Suvestinė redakcija
 23. Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 4R-231 (Žin., 2012 Nr. 114-5812) Suvestinė redakcija
 24. Dėl  techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-289 (žin., 2013, Nr. 138-6996)
 25. Dėl Skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo,  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-345)
 26. Dėl įgaliojimų suteikimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. isakymas Nr.4R-1 (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-344) 
 27. Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 4R-34 (TAR, 2014-03-21 Nr. 2014-3387)
 28. Dėl CAA direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 4R-4 (TAR, 2015-01-15, Nr. 2015-00643)
 29. Dėl aukščiamačio nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 4R-31 (TAR, 2015-02-24, Nr. 2015-02849)
 30. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo Nr. 7 išdavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 4R-165 (TAR, 2015-09-28, Nr. 14288)
 31. 2015 m. lapkričio 13 d. CAA direktoriaus įsakymas Nr. 4R-192 dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius teikimo Civilinės aviacijos administracijai.
 32. Dėl orlaivių avarinių radijo ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-223 (TAR, 2016-01-12, Nr. 506)
 33. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 4R-34 (TAR, 2016-03-05 Nr. 2016-4278) Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-06 iki 2016-03-31
 34. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo Nr. 8, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 4R-123 (TAR, 2016-06-17, Nr. 17205)
 35. Dėl formų tvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4R-191 (TAR, 2016-10-03, Nr. 24377)
 36. Navigacijos pagal technines galimybes (PBN) įgyvendinimo planas, patvirtintas Civilinės aviacijos direktoriaus 2017 sausio 25 d.
 37. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 26  d. įsakymas Nr. 4R-14 (TAR, 2017-01-30, Nr. 1646)
 38. Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4R-135 „Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus,  2017 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 4R-15 (TAR, 2017-02-07, Nr. 2208)
 39. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 4R-83 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų kasmetinės tikrinimų programos“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus,  2017 m. vasario 2  d. įsakymas Nr. 4R-21 (TAR, 2017-02-06, Nr. 2177)
 40. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 4R-127 (TAR, 2017-08-30, Nr. 13871)
 41. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 4R-34 „Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 4R-152 (TAR, 2017-10-09, Nr. 15987)
 42. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d.  įsakymo Nr. 4R-191 „Dėl formų tvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 4R-169 (TAR, 2017-11-13, Nr. 17877)
 43. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4R-268 „Dėl pažymėjimų asmenims, atsakingiems už praktinį skrydžių vadovų mokymą, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d.  įsakymas Nr. 4R-25 (TAR, 2018-02-01, Nr. 1644)
 44. Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų egzaminuotojų / vertintojų sąrašo patvirtinimo, Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 2-112 (TAR, 2019-06-03, Nr. 8902)


 

Kitų institucijų

 1. Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. sausio 20 d.įsakymas Nr. V-63/IV-15 (Žin., 2005, Nr. 14-437)
 2. Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382) Pakeitimai  
 3. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1V-763 (Žin., 2008, 103-3963)
 4. Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476
 5. Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo, VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 (TAR, 2014-04-28 Nr. 2014-04833)
 6. Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d.  įsakymas Nr. V-78 (TAR, 2015-04-30, Nr. 6532)
 7. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo tvarkos aprašo tvirtinimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d.  įsakymas Nr. V-264 (TAR, 2017-12-22, Nr. 20842)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-04 13:43:00
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.