Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Atsakingasis padalinys

Aerodromų skyrius

Vadovas
Arūnas Stankevičius
Tel. (8 5) 273 92 52
El. p. arunas.stankevicius(eta)tka.lt


Skyriaus nuostatai


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aerodromų skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos padalinys.
2. Aerodromų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais bei kitais civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, metiniu veiklos planu ir šiais nuostatais.

II. AERODROMŲ SKYRIAUS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

3. Svarbiausieji Aerodromų skyriaus veiklos tikslai yra:
3.1. pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti siūlymus rengiant oro uostų ir civilinių aerodromų plėtros programas;
3.2. vykdyti civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, ir jų statinių specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos bei naudojimo valstybinę priežiūrą;
3.3. kontroliuoti, kad statinių statyba bei rekonstrukcija ir ūkinė veikla aerodromo apsaugos bei sanitarinėse apsaugos zonose būtų vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
3.4. kontroliuoti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių ir vykdomos priemonės, susijusios su orlaivių triukšmo poveikio mažinimu aplinkai;
3.5. vykdyti antžeminių paslaugų oro uostuose teikimo, įskaitant antžeminę įrangą, valstybinę priežiūrą.
4. Aerodromų skyrius, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus veiklos tikslus atlieka šias funkcijas:
4.1. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus:
4.1.1. rengiant oro uostų plėtros programų, bendrųjų programavimo dokumentų, metinių ir perspektyvinių planų projektus;
4.1.2. rengiant teritorijų ir detaliuosius planus, susijusius su oro uostų, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų, jų statinių ir orlaivių triukšmo poveikiu aplinkai ir aplinkos poveikiu skrydžių saugai;
4.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus rengiant oro uostų, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, jų statinių ir įrenginių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) projektavimo, statybos bei naudojimo specialiuosius reikalavimus:
4.2.1. Lietuvos Respublikos normatyvinių techninių dokumentų, reglamentuojančių, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) projektavimą, jų statybą, pripažinimo tinkamais naudoti ir naudojimo, projektus;
4.2.2. oro uostų specialiuosius reikalavimus;
4.2.3. dėl tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuva, taikomų Lietuvoje normatyvinių dokumentų;
4.3. vykdo civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų ir jų statinių (išskyrus meteorologinius ir radiotechninius) specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti bei naudojimo valstybinę priežiūrą:
4.3.1. teikia išvadas statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms apie specialiųjų reikalavimų įvykdymą, dalyvauja šių komisijų darbe;
4.3.2. derina ir kontroliuoja civilinių aerodromų sanitarinių apsaugos zonų teritorijų panaudojimą konkrečiai veiklai;
4.4. derina miestų ir gyvenviečių plėtrą bei pastatų ir statinių statybą ir rekonstrukciją civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų apsaugos zonose;
 4.5. teikia siūlymus dėl statinių ir įrenginių, kurių aukštis virš žemės paviršiaus yra 100 m ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo Lietuvos teritorijoje, o pasienio ruože – 30 m ir daugiau derinimo;
4.6. organizuoja ir atlieka civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų tinkamumo naudoti patikrinimą:
4.6.1. teikia pasiūlymus sudaryti komisiją įvertinti aerodromo tinkamumo naudoti normų atitiktį;
4.6.2. nagrinėja pateiktus dokumentus ir dalyvauja komisijos darbe nustatant aerodromo tinkamumą naudoti;
4.6.3. apibendrina komisijos narių aerodromo patikrinimo rezultatus ir išvadas apie jo tinkamumą naudoti, surašo atitinkamą aktą ir pateikia jį tvirtinti;
4.6.4. remiantis komisijos aktu teikia siūlymus išduoti civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimą;
4.6.5. teikia pasiūlymus sustabdyti pažymėjimo galiojimą, jeigu inspektuojant nustatyta, kad aerodromas neatitinka tinkamumo naudoti normų;
4.7. nagrinėja civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų signalinių žiburių įrenginių tinkamumo naudoti pateiktus patvirtinančius dokumentus, dalyvauja komisijų, sertifikuojančių aerodromų signalinių žiburių įrenginius darbe, teikia pastabas ir pasiūlymus išduoti Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimą, laiko ir saugo šių dokumentų kopijas;
4.8. kontroliuoja, kad civilinių aerodromų arba karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, signalinių žiburių įrenginiai būtų sertifikuojami, jie bei elektros įrenginiai naudojami ir prižiūrimi pagal teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;
4.9. nustato, ar būtina ženklinti esamus ir projektuojamus statinius bei įrenginius ir kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys juos ženklina bei techniškai prižiūri;
4.10. kontroliuoja, kaip civilinės aviacijos įmonės ir organizacijos vykdo civilinių aerodromų skrydžių saugos priemones, teikia siūlymus kaip taisyti trūkumus, nustatytus kontroliuojant civilinius ir karinius, naudojamus civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromus;
4.11. prižiūri, kaip teikiama informacija apie civilinius ir karinius, naudojamus civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromus;
4.12. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo ir skrydžių ribojimo taisyklių, ir teikia siūlymus dėl orlaivių triukšmo poveikio aplinkai mažinimo;
  4.13. nustato orlaivių triukšmo stebėjimo vietas, stebėjimo taškų skaičių, stebėjimo tvarką ir teikia siūlymus dėl licencijų atlikti orlaivių triukšmo matavimus išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo;
4.14. kontroliuoja, kaip civilinės aviacijos įmonės pasirengusios vykdyti orlaivių paieškos ir gelbėjimo darbus bei laikosi Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
4.15. prižiūri ir kontroliuoja, kaip teikiamos antžeminės paslaugos Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose;
4.16. teikia siūlymus CAA dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos mokslinės, techninės ir investicinės politikos formavimo;
4.17. teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją ir metodinę pagalbą civilinių aerodromų skrydžių saugos klausimais;
4.18. dalyvauja tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų (ICAO, ECAC, JAA ir kt.) darbe, gauna tarptautinių organizacijų dokumentus bei užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą;
4.19. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
4.20. pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;
4.21. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus arba teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo, nustatyta tvarka palaiko dalykinius ryšius su Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir valstybių, sudariusių asociaciją su Europos Bendrijomis, institucijomis;
4.22. kontroliuoja, kaip diegiama ir vykdoma aerodromų saugos vadybos sistema;
4.23. nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
4.24. dalyvauja rengiant civilinių ir karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų priežiūros, paieškos ir gelbėjimo darbų, orlaivių triukšmo ribojimo ir skrydžių ribojimo oro uostuose ir aerodromuose bei skrydžių saugos tesės aktų projektus, normatyvinius, metodinius dokumentus ir rekomendacijas;
4.25. rengia oro uostų, civilinių bei karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, signalinių žiburių bei elektros įrenginių reikalavimų, lauko aikštelių įrengimo, naudojimo sąlygų ir tvarkos projektus;
4.26. pagal savo kompetenciją vykdo kitus įstatymų ir teisės aktų nustatytus reikalavimus bei pavedimus, susijusius su Aerodromų skyriaus funkcijų vykdymu;
4.27. vykdydami šiais nuostatais nustatytas funkcijas palaiko ryšius su:
4.27.1. Susisiekimo ministerijos bei Civilinės aviacijos administracijos atitinkamais padaliniais;
4.27.2. Aplinkos ministerijos bei kitomis valstybės institucijomis statybos reglamentavimo, teritorijų planavimo ir valstybinės statybos priežiūros srityse ir kitais klausimais;
4.27.3. civilinės aviacijos įmonių ir organizacijų aerodromų ir jų įrenginių naudojimo ir priežiūros tarnybomis;
4.27.4. kitų valstybių civilinės aviacijos institucijomis ir nevalstybinėmis organizacijomis.

III. DARBUOTOJŲ TEISĖS

6. Skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai turi teisę pasirašyti dokumentus civilinių aerodromų ir jų statinių specialiųjų reikalavimų projektavimo, statybos pripažinimo tinkamais naudoti bei naudojimo valstybinės priežiūros, taip pat miestų ir gyvenviečių plėtros bei pastatų ir statinių statybos ir rekonstrukcijos klausimais.
7. Skyriaus vedėjas ir vyriausieji specialistai turi teisę:
7.1. pateikę tarnybinį pažymėjimą tikrinti oro transporto įmones ir organizacijas pagal aerodromų skyriaus kompetenciją;
7.2. gauti informaciją ir dokumentus skrydžių saugos klausimais iš juridinių ir fizinių asmenų, atliekančių civilinių aerodromų statinių ir įrenginių bei technikos priežiūrą;
7.3. nekliudomai apžiūrėti statomus ir naudojamus statinius, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus, reikalingus specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros funkcijoms atlikti;
7.4. pagal savo kompetenciją teikti juridiniams ir fiziniams asmenims privalomus reikalavimus aerodromų, statinių projektavimo, statybos ir naudojimo klausimais;
7.5. įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba atitinkamų pažeidimų protokolus teikti teismui;
7.6. uždrausti statyti arba naudoti statinius, jeigu tai daroma nesilaikant statybos specialiųjų reikalavimų;
7.7. teikti pasiūlymus dėl civilinių orlaivių skrydžių ribojimo civiliniuose bei kariniuose, naudojamuose civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromuose;
7.8. teikti pasiūlymus dėl aviacijos įmonių ir organizacijų specialistų įtraukimo į atitinkamas komisijas.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Aerodromų skyriaus pareigūnams už tarnybinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi įstatymų nustatyta tvarka taikoma drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Aerodromų skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria Civilinės aviacijos administracijos direktorius.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. tiesiogiai pavaldus Civilinės aviacijos administracijos direktoriui;
10.2. asmeniškai atsako už Aerodromų skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
10.3. užtikrina skyriaus darbuotojų bendradarbiavimą su Civilinės aviacijos administracijos struktūros padaliniais;
10.4. teikia pasiūlymus dėl Aerodromų skyriaus struktūros, etatų, darbuotojų priėmimo į darbą, jų skatinimo ir baudimo, kvalifikacijos kėlimo ir atleidimo iš darbo;
10.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kompetencijos bei atsakomybės ribų nustatymo.

_____________________

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-08 11:01:54
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.