Civilinės aviacijos administracija - Kitų institucijų

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Kitų institucijų

KITŲ INSTITUCIJŲ  

 1. Valstybinis žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio ar laivo avarijai Lietuvos Respublikos atsakomybės zonoje, planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2001, Nr. 33-1107)
 2. Dėl oro eismo paslaugų erdvės struktūros elementų pakeitimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“  generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-122 (Žin., 2004, Nr. 52-1771)
 3. Dėl oro transportu gabenamų siuntų supaprastinto deklaravimo eksporto ir išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūroms ir šių muitinės procedūrų įforminimo taisyklių patvirtinimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas  Nr. 1B-455 (Žin., 2004, Nr. 77-2700)
 4. Dėl orlaivių ir laivų atsargų ir degalų atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-96 (Žin., 2004, Nr. 83-3038)
 5. Dėl aviacijos medicinos centro įsteigimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-471 (Žin., 2004, Nr.105-3908)
 6. Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus statuto patvirtinimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. ĮV-318 (Žin., 2004, Nr. 148-5389)
 7. Dėl orlaivių naudojimo vaikų aviaciniam švietimui ir mokymui tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ISAK-1779(Žin., 2004, Nr. 169-6225)
 8. Dėl dvigubos paskirties orlaivių sąrašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1284 (Žin., 2004, Nr. 174-6467)
 9. Dėl oro transporto statistinių ataskaitų patvirtinimo, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. DĮ-257 (Žin., 2004, Nr. 186-6965)
 10. Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-63/IV-15 (Žin., 2005, Nr. 14-437)
 11. Dėl aviacijos fiksuotojo ryšio tinklo naudojimo taisyklių patvirtinimo, Valstybės įmonės "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2005 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-109
 12. Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382)
 13. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl orlaivių ir laivų atsargų ir degalų atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. VA-81 (Žin., 2005, Nr. 143-5218)
 14. Dėl atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo taisyklių patvirtinimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr.1B-852 (Žin., 2006, Nr. 3-81)
 15. Dėl sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo,Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininko 2005 m. gruodžio  30 d. įsakymas Nr. 22.3-72  (Žin., 2006, Nr. 18-654)
 16. Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-852 “Dėl atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1B-75 (Žin., 2006, Nr. 18-650)
 17. Dėl informacijos punkto nustatymo ir pagalbos tranzito, susijusio su išsiuntimu oro transportu, atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2006 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4-324 (Žin., 2006, Nr. 50-1848)
 18. Dėl muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.1B-852 „Dėl atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1B-878 (Žin., 2006, Nr. 143-5450)
 19. Dėl laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1V-17 (Žin., 2007, Nr. 5-249)
 20. Dėl keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo,Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1V-114 (Žin., 2007, Nr. 40-1515)
 21. Dėl kultūros paveldo objekto – Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (U8), Kauno m. sav., Kaunas, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. Į-120 (Žin., 2007, Nr. 41-1564)
 22. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1V-763 (Žin., 2008, 103-3963)
 23. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1V-763 (Žin., 2008, 103-3963)
 24. Dėl valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir Europos bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimams, Lietuvos  Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 2S-23 (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 91 (1)-1180)
 25. Dėl krašto apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1228 "Dėl Valstybinio žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio ar laivo avarijai Lietuvos Respublikos atsakomybės zonoje, plano patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymas  Nr. V-926 (Žin., 2009, Nr.119-5119)
 26. Dėl Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tvirtinimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-601 (Žin., 2009, Nr. 138-6103) (Įsakymo pakeitimas Žin., 2009, Nr.138-6107) 
 27. Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 "Dėl laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-1504 (Žin., 2009, Nr.154-7002) 
 28. Dėl orlaivių naudotojų planų tvirtinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-11 (Žin., 2010, Nr. 5-199)
 29. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko ir  Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. VA-28/1B-162 (Žin., 2010, Nr.33-1597)
 30. Dėl orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010  m. birželio 2  d. įsakymas Nr.  V-501 (Žin., 2010, 67-3358)
 31. Dėl keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos to-01 (mėnesinės), keleivių ir krovinių vežimo lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis statistinės ataskaitos to-02 (ketvirtinės), keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal pradinę ir paskirties šalis statistinės ataskaitos to-04 (metinės) ir orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinės ataskaitos tuo-01 (mėnesinės) formų patvirtinimo, Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. DĮ-232
 32. Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 "Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1000/V-149 (Žin. 2011, Nr.113-5350)
 33. Dėl Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 65V (Žin. 2011, Nr.120-5693)
 34. Dėl aviacijos priemonių panaudojimo prieš spyglius ir lapus graužiančius kenkėjus instrukcijos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 100-11-V (Žin., 2011, Nr. 144-6802)
 35. Dėl orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve leidimų išdavimo tvarkos tvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1195 (Žin., 2011, Nr. 147-6923)
 36. Dėl Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano - paveldotvarkos projekto patvirtinimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. ĮV-114 (Žin., 2013, Nr.21-1042)
 37. Dėl hidrometeorologinių stebėjimų tinklo struktūros, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-25 (Žin., 2013, Nr.66-3331)
 38. Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1V-304 (TAR: 2014-02-26 Nr. 2014-2093)
 39. Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo, VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 (TAR: 2014-04-28 Nr. 2014-04833)
 40. Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476 
 41. Dėl Krašto apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-820 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių panaudojimo ne krašto apsaugos reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-322 (TAR, 2015-03-27, Nr. 4371)
 42. Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d.  įsakymas Nr. V-78 (TAR, 2015-04-30, Nr. 6532) 
 43. Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. DĮ-269 „Dėl keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais statistinės ataskaitos TO-01 (mėnesinės), keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal susisiekimo rūšis statistinės ataskaitos TO-02 (ketvirtinės), keleivių ir krovinių vežimo Lietuvos oro bendrovių orlaiviais pagal pradinę ir paskirties šalis statistinės ataskaitos TO-04 (metinės), orlaivių, keleivių ir krovinių srautų oro uostuose statistinės ataskaitos TOU-01 (mėnesinės) formų patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. DĮ-282 (TAR, 2015-12-04, Nr. 19304)
 44. Dėl Lietuvos kariuomenės paskyrimo oro navigacijos paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. D1-922 (TAR, 2016-01-06, Nr. 363)
 45. Dėl Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-388 (TAR, 2015-12-31, Nr. 21166)
 46. Dėl leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. Nr. V-70 (TAR, 2016-01-29, Nr. 1791)
 47. Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. V-945 „Dėl žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų paieškos ir gelbėjimo rajone plano patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. V-1171 (TAR, 2016-08-24, Nr. 22621)
 48. Dėl Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-123 (TAR, 2016-09-09, Nr. 23466)
 49. Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 „Dėl užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-902/V-259 (TAR, 2016-09-29, Nr. 24227
 50. Dėl bepiločių orlaivių specialios veiklos valdomojoje oro erdvėje sąlygų nustatymo, Valstybės įmonės „Oro navigacija” generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-162 (TAR, 2016-11-08, Nr. 26435)
 51. Dėl Karinių teritorijų, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius, panaudojant bepiločius orlaivius, virš karinių teritorijų, kuriose tokius skrydžius riboja Lietuvos kariuomenės vadas, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-1042 (TAR, 2017-08-02, Nr. 12979)
 52. Dėl Karinės jėgos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-834 (TAR, 2017-09-07, Nr. 14291)
 53. Dėl prievartos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 4-544 (TAR, 2017-12-12, Nr. 19908)
 54. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo tvarkos aprašo tvirtinimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d.  įsakymas Nr. V-264 (TAR, 2017-12-22, Nr. 20842)


 

 Savivaldybių informacija dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 21:19:50
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.