Civilinės aviacijos administracija - ES teisės aktai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  ES teisės aktai

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
EU LEGISLATION

Reglamentai
Regulations  

3922/91 Tarybos 1991 m. gruodžio 16 d. reglamentas 3922/91/EEB dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų derinimo civilinės aviacijos srityje    (anglų k.) (lietuvių k.) 
1592/2002 Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 15 d. reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (anglų k.)    (lietuvių k.) 
1702/2003  Komisijos 2003 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles  (anglų k.)  (lietuvių k.) 
2042/2003 Komisijos 2003 m. lapkričio 20 d.reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (anglų k.)  (lietuvių k.) 
261/2004 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91  (anglų k.)  (lietuvių k.) 
549/2004  Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą  (anglų k.)  (lietuvių k.)  
550/2004 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje  (anglų k.)  (lietuvių k.)  
551/2004 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo  (anglų k.)  (lietuvių k.)  
552/2004 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos   (anglų k.)  (lietuvių k.)  
785/2004 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams  (anglų k.)   (lietuvių k.) 
488/2005 Komisijos 2005 m. kovo 21 d. reglamentas (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų  (anglų k.)   (lietuvių k.) 
2111/2005 Europos parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį  (lietuvių k.)    (anglų k.)
2150/2005 Komisijos 2005 m. gruodžio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles (anglų k.)  (lietuvių k.) 
473/2006 Komisijos 2006 m. kovo 22 d. reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles  (anglų k.) (lietuvių k.) 
474/2006 Komisijos 2006 m. kovo 22 d. reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (anglų k.) (lietuvių k.) 
730/2006 Komisijos 2006 m. gegužės 11 d. reglamentas (EB) Nr. 730/2006 dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio (anglų k.)  (lietuvių k.) 
768/2006

Komisijos 2006 m. gegužės 19 d. reglamentas (EB) Nr. 768/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu (anglų k.)  (lietuvių k.)

1107/2006 Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru   (anglų k.)
1794/2006

Europos Komisijos 2006 m. gruodžio 6 d. reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (anglų k.)  (lietuvių k.)

1899/2006 Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 12 d. reglamentas (EB) Nr. 1899/2006, keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (anglų k.)     (lietuvių k.) 
1321/2007 Komisijos 2007 m. lapkričio 12 d. reglamentas (EB) Nr. 1321/2007, nustatantis įgyvendinimo taisykles, pagal kurias centrinėje saugykloje integruojama civilinės aviacijos įvykių informacija, kuria keičiamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB   (anglų k.)    (lietuvių k.) 
1330/2007 Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1330/2007, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą    (anglų k.)   (lietuvių k.) 
8/2008 Komisijos 2007 m. gruodžio 11 d. reglamentas (EB) Nr. 8/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais (anglų k.)     (lietuvių k.) 
216/2008

Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. vasario 20 d. reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) (lietuvių k.)

300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (anglų k.)  (lietuvių k.)
351/2008

Komisijos 2008 m. balandžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 351/2008 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB taikymo nustatant prioritetus, pagal kuriuos peronuose tikrinami į Bendrijos oro uostus atskridę orlaiviai (anglų k.) (lietuvių k.)

859/2008
(EU-OPS)

Komisijos 2008 m. rugpjūčio 20 d. reglamentas (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais  (anglų k.) (lietuvių k.)

1008/2008

Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių  (anglų k.)  (lietuvių k.)

272/2009 Komisijos 2009 m. balandžio 2 d. reglamentas  (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (anglų k.)  (lietuvių k.)
1070/2009 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1070/2009 iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004, (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas (anglų k.) (lietuvių k.)
1108/2009

Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1108/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB  (anglų k.)  (lietuvių k.)

1254/2009

Komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (anglų k.)  (lietuvių k.)

18/2010

Komisijos 2010 m. sausio 8 d. reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų (anglų k.)  (lietuvių k.)

72/2010

Komisijos 2010 m. sausio 26 d. reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (anglų k.)  (lietuvių k.)

185/2010

Komisijos 2010 m. kovo 4 d. reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (anglų k.)  (lietuvių k.)

285/2010 Komisijos 2010 m. balandžio 6 d. reglamentas (ES) Nr. 285/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (anglų k.)  (lietuvių k.)
297/2010

Komisijos 2010 m. balandžio 9 d. reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (anglų k.)  (lietuvių k.)

996/2010 Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. spalio 20 d. reglamentas (ES) Nr. 996/2010  dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuos panaikinama Direktyva 94/56/EB (anglų k.)  (lietuvių k.)
1191/2010 Komisijos 2010 m. gruodžio 16 d. reglamentas (ES) Nr. 1191/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą Tekstas svarbus EEE (lietuvių k.)  (anglų k.)
1034/2011

Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (Tekstas svarbus EEE ) (lietuvių k.)  (anglų k.)

1035/2011

Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr.482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (Tekstas svarbus EEE ) (lietuvių k.)  (anglų k.)

1178/2011

Komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)

173/2012 Komisijos 2012 m. vasario 29 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 173/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, siekiant patikslinti ir supaprastinti tam tikras specifines aviacijos saugumo priemones (lietuvių k.) (anglų k.)
290/2012

Komisijos 2012 m. kovo 30 d. reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.)  (lietuvių k.)

593/2012 Komisijos 2012 m. liepos 5 d. reglamentas (ES) Nr. 593/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (1) (anglų k.)  (lietuvių k.)

711/2012

Komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 711/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, nuostatos dėl asmenų, išskyrus keleivius, ir jų nešamų daiktų tikrinimo metodų (anglų k) (lietuvių k.)

748/2012 Komisjos 2012 m. rugpjūčio 3 d. reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (anglų k.) (lietuvių k.)
923/2012

Komisijos 2012 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (anglų k.) (lietuvių k.)

965/2012

Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros(anglų k.) (lietuvių k.)

1008/2012 Komisijos 2012 m. lapkričio 9 d.  įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1082/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 185/2010 nuostatos dėl ES aviacijos saugumo tvirtinimo (anglų k.) (lietuvių k.)
1146/2012

Komisijos 2012 m. gruodžio 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1146/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (anglų k.)   (lietuvių k.)

1079/2012

Komisijos 2012 m. lapkričio 16 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai Tekstas svarbus EE (anglų k.) (lietuvių k.)

 6/2013

Komisijos reglamentas (ES) 2013 m. sausio 8 d. Nr. 6/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) (lietuvių k.)

7/2013

Komisijos reglamentas (ES) 2013 m. sausio 8 d. Nr. 7/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (anglų k.) (lietuvių k.)

104/2013

Komisijos 2013 m. vasario 4 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 104/2013, kuriuo dėl keleivių ir kitų nei keleiviai asmenų tikrinimo mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliu kartu su rankiniu metalo detektoriumi iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 (1) (anglų k.) (lietuvių k.)

390/2013 Komisijos 2013 m. gegužės 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (anglų k.) (lietuvių k.)
800/2013

Komisijos 2013 m. rugpjūčio 14 d. reglamentas (ES) Nr. 800/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)

1103/2013

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1103/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 185/2010 nuostatos dėl trečiųjų šalių saugumo standartų lygiavertiškumo pripažinimo (anglų k.) (lietuvių k.)

1116/2013 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1116/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, siekiant patikslinti, suderinti ir supaprastinti tam tikras specifines aviacijos saugumo priemones (anglų k.) (lietuvių k.)
69/2014

2014 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 69/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (anglų k.) (lietuvių k.)

70/2014

2014 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)

71/2014

2014 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 71/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)

83/2014

2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)

100/2014

2014 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 100/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė (anglų k.) (lietuvių k.)

139/2014

2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių)

 245/2014 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.) (lietuvių k.)
376/2014  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014  dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (anglų k.) (lietuvių)
379/2014

2014 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 379/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros  (anglų k.) (lietuvių)

 441/2014

2014 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus (anglų k.) (lietuvių)

 448/2014 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2014, kuriuo dėl nuorodų į Čikagos konvencijos priedus atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011  (anglų k.) (lietuvių)
452/2014 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros  (anglų k.) (lietuvių)
598/2014 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB  (anglų k.) (lietuvių)
1321/2014 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo
140/2015 2015 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/140, kuriuo dėl steriliojo skrydžio įgulos salono iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012
180/2015 2015 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/180, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė
340/2015 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 
445/2015 2015 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/445 , kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011
 640/2015

2015 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/640 dėl papildomų tinkamumo skraidyti specifikacijų, susijusių su tam tikro tipo skrydžiais, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 

1014/2015

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

1018/2015

2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinis sąrašas

1039/2015

2015 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1039, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 nuostatos dėl skrydžio bandymų

 1329/2015

2015 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1329, kuriuo dėl Sąjungos oro vežėjų naudojamų trečiojoje šalyje registruotų orlaivių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012

1998/2015

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

 

 282/2016

2016 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/282, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 748/2009 dėl orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą aviacijos veiklą, sąrašo, kuriame nurodoma kiekvieno orlaivių naudotojo administruojanti valstybė narė  (anglų k.)

539/2016

2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamemtas (ES) 2016/539, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 

583/2016

 

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore

 

539/2016 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/539, kuriuo dėl pilotų mokymo, egzaminavimo ir periodinio tikrinimo reikalavimų, susijusių su nustatytų charakteristikų navigacija, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011
963/2016 2016 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/963, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006
1006/2016 2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006, kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010
 1158/2016 Komisijos 2016 m. liepos 15 d. reglamentas (ES) 2016/1158, kuriuo dėl trečiųjų šalių vežėjams išduodamo leidimo šablono ir susijusių specifikacijų išbraukimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 452/2014
 1185/2016 Komisijos 2016 m. liepos 20 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1185, kuriuo dėl bendrųjų skrydžių taisyklių ir veiklos nuostatų dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų (standartizuotų Europos skrydžių taisyklių C dalies) atnaujinimo ir užbaigimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 730/2006
 1199/2016 Komisijos 2016 m. liepos 22 d. reglamentas (ES) 2016/1199, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių, kuriems naudojama nustatytų charakteristikų navigacija, patvirtinimo, dėl duomenų paslaugų teikėjų sertifikavimo ir priežiūros ir dėl skrydžių sraigtasparniais virš jūros ir kuriuo tas reglamentas ištaisomas
 1377/2016 Komisijos 2016 m. rugpjūčio 4 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1377, kuriuo nustatomi bendrieji reikalavimai paslaugų teikėjams, oro eismo valdymo/oro navigacijos paslaugų ir kitokių oro eismo valdymo tinklo funkcijų priežiūros reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011 ir (ES) Nr. 1035/2011 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011
 386/2017 2017 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/386, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai
1139/2018 2018 m. liepos 4 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91


Direktyvos
Directives 

92/14

Tarybos 1992 m. kovo 2 d. direktyva 92/14/EEB dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988) 16 priedo 1 tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo (anglų k.) 

93/65 Tarybos 1993 m. liepos 19 d. direktyva 93/65/EEB dėl suderintų gaminio techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo (anglų k.)  (lietuvių k.) 
97/15

Komisijos 1997 m. kovo 25 d. direktyva 97/15/EB,  patvirtinanti Eurokontrolės standartus ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 93/65/EEB dėl suderintų gaminio techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo  (anglų k.)  (lietuvių k.) 

2000/79 Council Directive 2000/79/EC of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport Workers‘ Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA)  (anglų k.) (lietuvių k.)
2002/30 Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. kovo 26 d. direktyva 2002/30/EB  dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo  (anglų k.)   (lietuvių k.
2002/49 Europos Parlamento ir Komisijos 2002 m. birželio 25 d. direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (anglų k.)   (lietuvių k.) 
2003/42  Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. birželio 13 d. direktyva 2003/42/EB dėl atskaitomybės apie civilinės aviacijos įvykius  (anglų k.)  (lietuvių k.) 
2004/36 Europos parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. direktyva 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi bendrijos oro uostais, saugos  (anglų k.)  (lietuvių k.) 
2009/12 Europos parlamento ir Tarybos 2009 m. kovo 11 d. direktyva Nr.2009/12/EB dėl oro uosto mokesčių (anglų k.) (lietuvių k.)

 

Sprendimai

  1. Komisijos 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimas dėl prieigos prie Europos centrinės saugos rekomendacijų ir su jomis susijusių atsakymų saugyklos, sukurtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, 18 straipsnio 5 dalį, teisių (anglų k.)
  2. 2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo (anglų k.)
  3. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/290 dėl 2014 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui ir Sprendimo 2013/631/ES panaikinimo 
  4. 2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/310, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2014
  5. 2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų 
  6. 2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais 
  7. 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/670 dėl 2015 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 2635)   ( 1 )
  8. 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599, dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-06 00:15:03
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.