Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Atsakingasis padalinys


Skrydžių priežiūros skyrius

(bendrasis skyriaus el. p. ops@caa.lt)


Vedėjas

Rytis Dulinskas
Tel.  (8 5) 273 92 43
El. p. rytis.dulinskas@caa.lt


Patarėjas 
Aleksandras Malickas
Tel.  (8 5) 273 92 42
Faksas: (8 5) 273 92 45
El. p.
aleksandras.malickas@caa.lt 

 

Vyriausiasis specialistas

Viktoras Kurbedis
Tel.  (8 5) 273 92 44
El. p. viktoras.kurbedis@caa.lt

 

Vyriausioji specialistė
Jurgita Jazdauskienė 
Tel.  (8 5) 273 92 42
El. p. jurgita.jazdauskiene@caa.lt

 

Vyriausioji specialistė

Julija Juodaitienė
Tel.  (8 5) 273 92 44
El. p. julija.juodaitiene@caa.lt

 

Vyriausiasis specialistas
Irmantas Lasys
Tel.  (8 5) 273 92 43
El. p. irmantas.lasys@caa.lt 

 

Vyriausiasis specialistas

Adolfas Kuzborski

Tel.  (8 5) 273 90 15

El. p. adolfas.kuzborski@caa.lt

 

Vyriausiasis specialistas

Andrius Šimkus

Tel.  (8 5) 273 90 15

El. p. andrius.simkus@caa.ltSkyriaus nuostatai


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skrydžių priežiūros skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos padalinys.
2. Skrydžių priežiūros skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos aviacijos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, susisiekimo ministro, Civilinės aviacijos administracijos įsakymais, tarptautinėmis konvencijomis ir susitarimais, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, kitais norminiais aktais ir šiais nuostatais.

 

II.   UŽDAVINIAI  IR FUNKCIJOS

3. Svarbiausieji  Skrydžių  priežiūros  skyriaus  veiklos  uždaviniai:
3.1. pagal  savo  kompetenciją  įgyvendinti  valstybės  civilinės  aviacijos  plėtros  strategiją,  teikti  siūlymus,  rengiant  civilinės  aviacijos  plėtros  programas;
3.2. pagal  savo  kompetenciją teikti siūlymus dėl civilinės  aviacijos srities reikalavimų  Lietuvos  Respublikos  aviacijos  įstatymo  numatytais  atvejais  ir  kontroliuoti  kaip jie vykdomi.
4. Skrydžių  priežiūros  skyriaus  funkcijos:
4.1. kontroliuoja, ar skrydžių vykdymas  atitinka skrydžių saugos reikalavimus ir veikiančius norminius aktus;
4.2.  kontroliuoja, kaip civilinės aviacijos personalas užtikrina skrydžių saugą;
4.3. kontroliuoja, kaip sudaromos ir vykdomos civilinės aviacijos įmonėse ir organizacijose prevencinės skrydžių saugos priemonės, kad būtų išvengta avarijų ir incidentų;
4.4.  dalyvauja sertifikuojant ir nuolat prižiūrint vežėjus;
4.5. nuolat prižiūri bendrosios aviacijos organizacijas;
4.6. kelia inspektorių kvalifikaciją ICAO, ECAC, JAA ir EASA organizuojamuose kursuose;
4.7. nustatyta tvarka atstovauja  ir  dalyvauja  tarptautinių  civilinės  aviacijos  organizacijų (ICAO, ECAC, EASA ir JAA)  darbe,  gauna  tarptautinių  organizacijų  dokumentus  bei  užtikrina  privalomų  reikalavimų  vykdymą;
4.8. pagal  savo  kompetenciją  teikia  siūlymus  dėl  civilinės  aviacijos veiklą  reglamentuojančių  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  tobulinimo  ir  dalyvauja, rengiant  jų  projektus;
4.9. atlieka avarijų ir incidentų  analizę ir apskaitą oro transporto sistemoje, rengia prevencijos priemones;
4.10. teikia valstybinėms institucijoms, civilinės aviacijos įmonėms ir organizacijoms informaciją apie skrydžių saugą ir metodinę pagalbą šiuo klausimu;
4.11. dalyvauja, rengiant civilinės aviacijos specialistų rengimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;
4.12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, siūlymus, skundus skrydžių saugos klausimais ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus dėl juose iškeltų klausimų;
4.13. pagal savo kompetenciją išduoda leidimus skrydžiams virš gyvenamųjų vietovių, parodomiesiems renginiams ir aviacijos sporto varžyboms;
4.14. kontroliuoja  pavojingų  krovinių  gabenimo  oru  reikalavimų  laikymąsi;
4.15. pagal  savo  kompetenciją  užmezga  ir  palaiko  ryšius  su  kitų  valstybių  civilinės  aviacijos  institucijomis;
4.16. pagal  savo  kompetenciją  vykdo  kitas  įstatymų  ir  teisės  aktų  nustatytas  funkcijas.

 

III. SKRYDŽIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS TEISĖS

5.  Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas ir vyriausieji specialistai turi teisę:
5.1. pateikę tarnautojo pažymėjimą, tikrinti oro transporto įmones,  organizacijas, juridinius ir fizinius asmenis  skrydžių priežiūros skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.2. gauti informaciją ir dokumentus skrydžių saugos klausimais iš juridinių ir fizinių asmenų,  naudojančių civilinius orlaivius, aerodromus, oro uostus, oro navigacijos sistemas ir kitą aviacijos bei aerodromų techniką;
5.3. teikti privalomus įpareigojimus juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikla susijusi su oro transporto skrydžių saugos klausimais;
5.4. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas skyriaus kompetencijai priskirtais atvejais;
5.5. teikti siūlymus dėl vežėjų, juridinių bei fizinių asmenų veiklos ribojimo;
5.6. teikti siūlymus dėl aviacijos įmonių ir organizacijų specialistų įtraukimo į atitinkamas ekspertų grupes;
5.7. būti Lietuvos Respublikoje įregistruotų civilinių orlaivių kabinoje skrydžių metu, kai atliekamos inspektoriaus funkcijos;
5.8. pateikę tarnautojo pažymėjimą, įeiti ir tikrinti kitų šalių civilinius orlaivius, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

6. Skrydžių priežiūros skyriaus darbuotojams už tarnybinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kompetencijos viršijimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi nustatyta tvarka taikoma drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

V. DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skrydžių priežiūros skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Civilinės aviacijos administracijos direktorius. Nesant vedėjui, jo pareigas atlieka vedėjo pavaduotojas.
8. Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjas:
8.1. tiesiogiai pavaldus Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pavaduotojui;
8.2. asmeniškai atsako už Skrydžių priežiūros skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
8.3. koordinuoja skyriaus darbuotojų bendradarbiavimą su Civilinės aviacijos administracijos  padaliniais;
8.4. teikia siūlymus Civilinės aviacijos administracijos  direktoriui dėl Skrydžių priežiūros skyriaus  pareigybių  sąrašo, darbuotojų priėmimo, jų skatinimo ir baudimo, kvalifikacijos kėlimo ir atleidimo iš darbo;
8.5. teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kompetencijos bei atsakomybės ribų nustatymo.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-01 10:45:28
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.