Civilinės aviacijos administracija - CAA nuostatai

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  CAA nuostatai

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

Patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182: 

 

Aktuali redakcija 2016-06-30:


CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinės aviacijos administracija yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija).

2.  Civilinės aviacijos administracijos paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, nustatyti civilinės aviacijos reikalavimus, vykdyti civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą ir organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą.

3. Civilinės aviacijos administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais ir kitais civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, metiniu veiklos planu ir šiais nuostatais.

4. Civilinės aviacijos administracija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra Lietuvos valstybė. Civilinės aviacijos administracijos savininko teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas įgyvendina Susisiekimo ministerija.

5. Civilinės aviacijos administracija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų.

6. Civilinės aviacijos administracija yra išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. Šių atskaitymų dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

7. Civilinės aviacijos administracijos buveinės adresas: Vilnius, Rodūnios kel. 2.

8. Civilinės aviacijos administracijos vieši pranešimai skelbiami viename iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų dienraščių ir Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėje www.caa.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9. Civilinės aviacijos administracijos nuostatai keičiami susisiekimo ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Svarbiausieji Civilinės aviacijos administracijos veiklos tikslai yra:

10.1. įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus, rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;

10.2. nustatyti civilinės aviacijos reikalavimus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo numatytais atvejais;

10.3. vykdyti civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą;

10.4. organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą.

11. Civilinės aviacijos administracija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. valstybės civilinės aviacijos plėtros strategijos įgyvendinimo srityje:

11.1.1. pagal savo kompetenciją teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

11.1.2. dalyvauja tarptautinių organizacijų (ICAO, ECAC, Eurokontrolės, EASA ir kt.) darbe ir užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis atstovaudama Lietuvos Respublikai pagal kompetenciją arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar susisiekimo ministro pavedimu, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;

11.1.3. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

11.1.4. teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos mokslinės, techninės ir investicinės politikos formavimo;

11.1.5. atlieka bendro Europos dangaus sukūrimo reglamentų ir su jais susijusių teisės aktų įgyvendinimo nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas;

11.1.6. pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus arba teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo, palaiko dalykinius ryšius su Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis;

11.2. reikalavimų civilinei aviacijai nustatymo srityje:

11.2.1. dalyvauja formuojant skrydžių saugos ir aviacijos saugumo politiką;

11.2.2. pagal savo kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktus;

11.2.3. kartu su kariuomenės vadu rengia Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių projektus, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė; suderinusi su kariuomenės vadu, teikia susisiekimo ministrui pasiūlymus dėl tam tikrų oro erdvės dalių paskelbimo draudžiamomis, ribojamomis arba pavojingomis civilinei aviacijai zonomis;

11.2.4. išduoda sveikatos pažymėjimus orlaivių įgulos nariams ir skrydžių vadovams;

11.2.5. išduoda pažymėjimus aviacijos medicinos centrams ir aviacijos medicinos gydytojams ir vykdo jų veiklos priežiūrą;

11.3. civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinės priežiūros vykdymo srityje:

11.3.1. atlieka valstybinę civilinės skrydžių saugos priežiūrą ir civilinės aviacijos saugumo valstybinį valdymą, priežiūrą ir kontrolę;

11.3.2. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo kontrolę;

11.3.3. nustatyta tvarka išduoda tarptautinius įgulos nario pažymėjimus;

11.3.4. tvarko Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą, jo priedą;

11.3.5. išduoda orlaivių registravimo ir laikinuosius orlaivių registravimo liudijimus;

11.3.6. išduoda civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimus ir pažymėjimų priedus, leidimus vykdyti specialiuosius skrydžius, nuolat vykdo vežėjų priežiūrą;

11.3.7. išduoda pažymėjimus Lietuvos Respublikos įmonėms gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), atlikti orlaivių techninės priežiūros darbus;

11.3.8. išduoda pažymėjimus Lietuvos Respublikos įmonėms atlikti orlaivių, neturinčių EASA išduotų ar pripažintų tipo pažymėjimų, techninės priežiūros darbus; prižiūri, kaip pažymėjimus turinčios įmonės laikosi teisės aktų reikalavimų;

11.3.9. išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimus, leidimus skristi, periodinės patikros tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir specialiuosius tinkamumo skraidyti pažymėjimus bei jų priedus, pratęsia, sustabdo ir atšaukia jų galiojimą, pripažįsta galiojančiais Lietuvos Respublikoje ICAO valstybių narių išduotus tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir vykdo orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūrą;

11.3.10. išimtiniais atvejais duoda specialųjį leidimą skrydžiui tokiu orlaiviu, kuriam bendra tvarka negali būti išduotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas, bet toks orlaivis gali saugiai skraidyti laikydamasis tam tikrų apribojimų;

11.3.11. įgyvendina užsienio šalių orlaivių skrydžių saugos įvertinimo programą (SAFA) ir kontroliuoja, kaip įgyvendinama ICAO Saugos valdymo sistema;

11.3.12. išduoda civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų ir jų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimus;

11.3.13. išduoda licencijas civilinės aviacijos specialistams, suteikia jiems kvalifikaciją, taip pat pripažįsta galiojančiomis Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių pagal ICAO nustatytus arba griežtesnius reikalavimus išduotas licencijas ir išduoda licencijų pripažinimo pažymėjimus;

11.3.14. kontroliuoja skrydžių vykdymą, valdymą, civilinių orlaivių naudojimą, vykdo oro uostų, jų statinių ir įrenginių projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų vykdymo priežiūrą;

11.3.15. prižiūri ir kontroliuoja, kaip teikiamos antžeminės paslaugos Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose;

11.3.16. akredituoja mokymo įstaigas ir tvirtina aviacijos specialistų rengimo programas; įvertina skrydžio treniruoklius ir išduoda atitinkamą leidimą;

11.3.17. prižiūri nekarinių valstybės orlaivių eksploatavimą;

11.3.18. kuria, plėtoja ir tobulina informavimo civilinės aviacijos klausimais sistemą;

11.3.19. derina civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų ir skrydžių valdymo sistemos įrenginių statybos arba rekonstrukcijos projektus;

11.3.20. derina statinių statybos ir rekonstrukcijos projektus civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų apsaugos bei jų sanitarinėse apsaugos zonose;

11.3.21. vykdo civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų ir jų statinių projektavimo, statybos ir naudojimo valstybinę priežiūrą;

11.3.22. nustato esamų ir projektuojamų statinių ženklinimo būtinybę ir kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo jų ženklinimą ir techninę priežiūrą;

11.3.23. kontroliuoja, kaip vykdomi civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos ir orlaivių triukšmo ribojimo reikalavimai, nustato triukšmo stebėjimo vietą, stebėjimo taškų skaičių ir stebėjimo tvarką, išduoda licencijas atlikti orlaivių triukšmo matavimus;

11.3.24. kontroliuoja, kaip civilinės aviacijos įmonės pasirengusios vykdyti orlaivių paieškos ir gelbėjimo darbus;

11.3.25. vertina orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų išvadas, rengia priemones orlaivių avarijoms ir incidentams išvengti; informuoja orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovą apie parengtas prevencijos priemones; orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovo prašymu skiria atitinkamus specialistus dalyvauti tiriant orlaivių avarijas ir incidentus;

11.3.26. išduoda triukšmo pažymėjimus orlaiviams, registruotiems Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre;

11.3.27. išduoda oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimus arba pripažįsta kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotus pažymėjimus;

11.3.28. pagal kompetenciją vykdo Eurokontrolės reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;

11.3.29. vertina rengiamas skrydžių procedūras, tikrina jų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir derina jas prieš skelbimą;

11.3.30. tikrina oro navigacijos paslaugų teikėjų atitiktį nustatytiems reikalavimams, taip pat tikrina, kaip teikiamos oro eismo paslaugos ir oro navigacijos paslaugos;

11.3.31. nustato tvarką ir išduoda leidimus rengti parodomuosius renginius ir aviacijos sporto varžybas; išduoda leidimus vykdyti orlaivių parodomuosius skrydžius virš gyvenamųjų vietovių;

11.3.32. išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą;

11.3.33. vykdo licencijos vykdyti oro susisiekimą sąlygų laikymosi priežiūrą;

11.3.34. išduoda ir atšaukia leidimus vykdyti reguliarųjį ar nereguliarųjį oro susisiekimą ir tvirtina reguliariojo oro susisiekimo tvarkaraščius;

11.4. Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimo organizavimo srityje:

11.4.1. tvirtina Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės programą ir prižiūri, kaip ji įgyvendinama;

11.4.2. atestuoja aviacijos saugumo darbuotojus, kurie taiko keleivių, jų bagažo, krovinių ir pašto saugumo priemones;

11.4.3. paveda oro uostams, vežėjams ir kitoms kontroliuojamoje teritorijoje ar riboto patekimo vietose veikiančioms įmonėms rengti aviacijos saugumo programų ir planų, aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų, veiksmų neteisėtos veikos atvejais pirminių planų, aviacijos saugumo mokymo programų, oro uostų saugumo komisijų nuostatų projektus, juos įvertina ir tvirtina, kontroliuoja ir užtikrina, kad civilinės aviacijos įmonių saugumo programos ir planai bei saugumo mokymo programos atitiktų Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos nuostatas, stebi, kaip jie įgyvendinami, kaip užtikrinamas jų veiksmingumas;

11.4.4. rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus, kaip tobulinti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą ir nustatyti paprastesnes orlaivių, keleivių aptarnavimo, bagažo ir krovinių tvarkymo procedūras, organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą ir pagal savo kompetenciją įgyvendina joje numatytas priemones;

11.4.5. įvertina planuojamų skirti įmonių aviacijos saugumo tarnybos vadovų kandidatūras bei jas tvirtina;

11.5. užtikrina tinkamą susisiekimo ministro patvirtintame Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi;

11.6. kontroliuoja, kaip vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi teisės aktų nustatytų draudimo reikalavimų vežėjams ir orlaivių naudotojams;

11.7. kontroliuoja, kaip vežėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir bilietų pardavėjai laikosi teisės aktų nustatytų keleivių informavimo apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių reikalavimų;

11.8. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju;

11.9. kontroliuoja, kaip laikomasi neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų, keliaujančių oro transportu iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos, teisių;

11.10. kontroliuoja, kaip vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų;

11.11. pagal kompetenciją koordinuoja ICAO statistinės programos vykdymą;

11.12. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, informuoja visuomenę apie Civilinės aviacijos administracijos veiklą, misiją, tikslus ir funkcijas;

11.13. nustatyta tvarka informuoja ir konsultuoja ūkio subjektus žodžiu ir raštu Civilinės aviacijos administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, rengia atsakymus, išaiškinimus, metodikas ir rekomendacijas;

11.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;

11.15. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina;

11.16. dalyvauja rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

11.17. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS TEISĖS

 

12. Civilinės aviacijos administracija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, civilinės aviacijos įmonių informaciją, pažymas ir dokumentus jos kompetencijai priskirtais klausimais;

12.2. tikrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga Civilinės aviacijos administracija, reikalavimus, taip pat reikalauti pašalinti priežastis, sudarančias sąlygas juos pažeisti;

12.3. duoti fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems aviacijos veiklą, privalomus vykdyti nurodymus dėl orlaivių skrydžių saugos ir aviacijos saugumo užtikrinimo, o už 
pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka kaltiems asmenims taikyti administracinio poveikio priemones bei veiklos ribojimus;

12.4. nustatyti oro eismo apribojimus dėl netinkamo oro navigacijos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos atsakomybėje esančioje oro erdvėje;

12.5. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo numatytais atvejais įeiti ir apžiūrėti atitinkamus objektus, gamybines patalpas ir įrangą;

12.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.7. sudaryti komisijas, darbo grupes civilinės aviacijos klausimams spręsti;

12.8. rengti ir leisti metodinę bei informacinę literatūrą;

12.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Civilinės aviacijos administracija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Civilinės aviacijos administracijos veikla organizuojama vadovaujantis susisiekimo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Civilinės aviacijos administracijos metiniai veiklos planai ir jų įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Civilinės aviacijos administracijos interneto svetainėje.

15. Civilinės aviacijos administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras. Civilinės aviacijos administracijos vidaus darbo tvarką reglamentuoja Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos darbo reglamentas, Vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai ir kiti vidaus darbo tvarką reglamentuojantys teisės aktai.

16. Civilinės aviacijos administracijai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas susisiekimo ministras. Civilinės aviacijos administracijos direktorius gali būti skiriamas eiti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

17. Civilinės aviacijos administracijos direktorius asmeniškai atsakingas už Civilinės aviacijos administracijai pavestų funkcijų vykdymą ir tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.

18. Civilinės aviacijos administracijos direktorius:

18.1. vadovauja Civilinės aviacijos administracijai, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Civilinės aviacijos administracijos darbą, kad būtų įgyvendinami Civilinės aviacijos administracijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, priima sprendimus Civilinės aviacijos administracijos veiklos klausimais, atstovauja Civilinės aviacijos administracijai;

18.2. pagal kompetenciją užtikrina tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

18.3. leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

18.4. teikia susisiekimo ministrui Civilinės aviacijos administracijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių ataskaitas, susisiekimo ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

18.5. tvirtina Civilinės aviacijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų bei pareigybių skaičiaus, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Civilinės aviacijos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir pašalpas ir juos skatina, atlieka kitas teisės aktų nustatytas su personalo valdymu susijusias funkcijas;

18.6. nustato Civilinės aviacijos administracijos vidaus darbo ir kontrolės tvarką;

18.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Civilinės aviacijos administracijai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose; pagal kompetenciją sudaro susitarimus su užsienio valstybių ar organizacijų institucijomis;

18.8. Civilinės aviacijos administracijos vardu sudaro sandorius arba tai atlikti įgalioja kitą Civilinės aviacijos administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

18.9. užtikrina patikėto turto ir finansinių išteklių efektyvų naudojimą, veiksmingą Civilinės aviacijos administracijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.10. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.11. kontroliuoja ir užtikrina, kad Susisiekimo ministerijos pavedimai būtų vykdomi laiku ir kokybiškai;

18.12. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas ir vienkartinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos vadovybės pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

19. Civilinės aviacijos administracijos direktorius turi pavaduotoją, kurį jis skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui, kuris nustato jo kompetenciją.

20. Direktoriaus pavaduotojas atsako už jam nustatytas administravimo sritis reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą; padeda direktoriui nustatyti Civilinės aviacijos administracijos strateginius tikslus ir jų siekti; pagal direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Civilinės aviacijos administracijos struktūrinių padalinių veiklą; atlieka kitas direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

21. Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas. Laikinai nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina susisiekimo ministro įsakymu paskirtas kitas Civilinės aviacijos administracijos valstybės tarnautojas.

 

V SKYRIUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Civilinės aviacijos administracijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Civilinės aviacijos administracijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.

23. Civilinės aviacijos administracijos finansų veiklos kontrolę atlieka Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

24. Civilinės aviacijos administracijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Civilinės aviacijos administracijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Civilinės aviacijos administracija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-07 00:37:18
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.