Civilinės aviacijos administracija - Saugos vadyba

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

Pradžia > Saugos vadyba
  Saugos vadyba

SAUGOS VADYBOS SISTEMA (SVS)  


Saugos valdymas valstybės narės ir ES lygmenyje


2015 metų Lietuvos civilinės aviacijos skrydžių saugos analizė

 

Civilinės aviacijos administracijos aviacijos saugos planas (CAA ASP)
2014-2017 m.:


TURINYS

 1. Trumpai apie SVS
 2. Valstybės saugos programa
 3. SVS minimalūs reikalavimai
 4. Įgyvendinimo gairės
 5. Įgyvendinimo terminai
 6. ES reikalavimai
 7. CAA misija
 8. SVS pavyzdžiai
 9. SVS klausimynas
 10. Nuorodos
 11. Dokumentai
 12. Aiškinamoji medžiaga
 13. 10 dalykų, kuriuos reikėtų žinoti apie SVS

1. Trumpai apie SVS

SVS – tai sisteminis saugos vadybos metodas, paremtas organizacine struktūra, atskaitomybe, politika ir procedūromis.
SVS tikslas – sumažinti orlaivių incidentų ir avarijų riziką, efektyviau vykdyti skrydžius, taikant kokybės vadybos metodus.
SVS pagrindas – formalus rizikos valdymo procesas, atpažįstantis pavojus, analizuojantis juos ir sumažinantis riziką. SVS sudėtingumas tiesiogiai priklauso nuo organizacijos dydžio ir jos turimų išteklių. ICAO rekomenduoja sistemą diegti palaipsniui. SVS diegimas pradedamas nustatant organizacijos saugos politiką. SVS ypač svarbus organizacijos vadovo vaidmuo ir turimų žmonių išteklių efektyvus panaudojimas. Vadovas atsakingas už SVS įdiegimą ir palaikymą.  SVS sudaro palankias sąlygas saugos kultūros politikos įgyvendinimui.
Pagal ICAO reikalavimus valstybė turi įsteigti saugos programa, kurios tikslas – pasiekti valstybės nusistatytą priimtiną saugos lygį. SVS yra Valstybės saugos programos dalis.

2. Valstybės saugos programa

 • Valstybės saugos politika ir tikslai
    valstybės saugos teisinė sistema
    valstybės saugos atsakomybės ir atskaitomybė
    avarijų ir incidentų tyrimas
    priverstinio įvykdymo politika
 • Saugos rizikos vadyba
    saugos reikalavimai paslaugų teikėjų SVS 
    pritarimas paslaugų teikėjų veiksmams, užtikrinant saugą
 • Valstybinis saugos užtikrinimas
    saugos priežiūra
    saugos duomenų rinkimas, nagrinėjimas ir keitimasis jais
    tikslinis saugos duomenų rinkimas didesnį rūpestį keliančiose srityse arba   pagal poreikį
 • Saugos skatinimas
    vidaus mokymas, ryšiai ir saugos informacijos platinimas
    išorinis mokymas, ryšiai ir saugos informacijos platinimas

3. SVS minimalūs reikalavimai

 • nustatyti saugos rizikos faktorius
 • užtikrinti, kad būtų įvykdyti pataisomieji veiksmai, būtini užtikrinti priimtiną saugos lygį
 • numatyti pasiekto saugos lygio pastovų stebėjimą ir nuolatinį vertinimą
 • siekti nepertraukiamo visuotinio saugos lygio augimo

4. SVS įgyvendinimo gairės

 • Saugos politika ir tikslai
   Vadovybės įsipareigojimas ir atsakomybė
    Atskaitomybė dėl saugos
   Svarbiausio saugos personalo skyrimas
    Reagavimo nepaprastos padėties atveju planavimo koordinavimas
    SVS dokumentai
 • Saugos rizikos valdymas 
    Pavojų atpažinimas
    Saugos rizikos įvertinimas ir sumažinimas
 • Saugos užtikrinimas
    Saugos stebėjimas ir įvertinimas
    Pokyčių valdymas
    Nuolatinis SVS tobulinimas
 • Saugos skatinimas 
    Mokymas ir švietimas
    Informavimas apie saugą

5. Įgyvendinimo terminai

SVS privaloma:

 • Tarptautinio komercinio oro susisiekimo lėktuvais srityje – Konvencijos 6 priedo I dalis
 • Oro navigacijos paslaugų teikėjams – Konvencijos 11 priedas
 • Aerodromų naudotojams – Konvencijos 14 priedo I dalis

SVS bus privaloma:

 • Personalo licencijavimo srityje – Konvencijos 1 priedas (medicininis įvertinimas, mokymo organizacijos) – nuo 2010-11-18
 • Tarptautinės bendrosios aviacijos (lėktuvai) srityje – Konvencijos 6 priedo II dalis (dideli ir turboreaktyviniai lėktuvai) – nuo 2010-11-18
 • Tarptautinių skrydžių sraigtasparniais (komercinis oro susisiekimas ir bendroji aviacija) srityje – Konvencijos 6 priedo III dalis – nuo 2010-11-18
 • Orlaivių tinkamumo skraidyti srityje – Konvencijos 8 priedas – planuojama nuo 2013 m. kovo mėn. (projektavimo ir gamybos organizacijoms – nuo 2010-11-18)
 • Orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo srityje – Konvencijos 13 priedas – nuo 2009-11-19

6. Europos aviacijos saugos planas (EASp)


7. CAA misija

CAA, vykdydama Aviacijos įstatymu jai pavestą valstybės valdymo funkciją ir siekdama užtikrinti, kad civilinė aviacija būtų saugi ir nuolat tinkamiausiu būdu tenkintų vartotojų bei visuomenės poreikius, tobulina Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priežiūros sistemą: 

 • kuria ir tobulina Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos teisinę bazę,
 • kontroliuoja, kaip yra vykdomi teisiniai reikalavimai
 • vykdo civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priežiūrą.

 

8. SVS pavyzdys

Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros. III PRIEDAS

ORGANIZACIJOMS TAIKOMI ORLAIVIŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

2 SKIRSNIS

Valdymas
ORO.GEN.200. Valdymo sistema

a) Vežėjas sukuria, įdiegia ir prižiūri valdymo sistemą, apimančią:
1. aiškiai apibrėžtą atsakomybę ir atskaitomybę vežėjo organizacijoje, įskaitant tiesioginę su sauga susijusią atsakingo vadovo atskaitomybę;
2. bendro vežėjo požiūrio į saugą ir saugos principų, vadinamosios saugos politikos, aprašą;
3. su vežėjo veikla susijusių aviacijos saugos pavojų nustatymą, jų vertinimą ir susijusios rizikos valdymą, įskaitant šios rizikos mažinimo veiksmus ir jų veiksmingumo tikrinimą;
4. darbuotojų mokymo ir kompetencijos, kurie reikalingi jiems pavestoms užduotims atlikti, užtikrinimą;
5. pagrindinių visos valdymo sistemos procesų dokumentavimą, įskaitant darbuotojų informavimo apie jų pareigas procesą ir dalinio šių dokumentų keitimo tvarką;
6. vežėjo atitikties susijusiems reikalavimams stebėsenos funkciją. Atitikties stebėsena apima grįžtamosios informacijos apie pažeidimus teikimo atsakingam vadovui sistemą, kuria užtikrinamas veiksmingas reikiamų taisomųjų veiksmų įgyvendinimas, ir
7. bet kokius papildomus atitinkamuose šio priedo skyriuose arba kituose taikomuose priedėliuose nurodytus reikalavimus.
b) Ši valdymo sistema turi atitikti vežėjo organizacijos dydį ir jos veiklos pobūdį bei sudėtingumą, atsižvelgiant į šiai veiklai būdingus pavojus ir susijusią riziką.

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ORO
Consolidated version — Issue 2,  24 April 2014

Section II – Management
AMC/GM ORO.GEN.200 Management System


9. SVS klausimynas

Paslaugų teikėjų saugos svadybos sistemos (SVS) trūkumų analizė

10. Nuorodos

11. Dokumentai

  ICAO

 1. Global Aviation Safety Plan 2014–2016
 2. ICAO Doc 9859 "Safety Management Manual " (SMM), 3rd ed., 2013
 3. ICAO Doc 9935 High-level  safety Conference 2010"
 4. ICAO Safety Report, 2014 Edition

 EASA

 1. EASA notice of proposed amendment (NPA) No 200822C
 2. EASA ECAST Safety Management Systems (SMS) and Safety Culture Working Group:
  Working paper on safety culturefor the ECAST SMS-WG 
  Final Draft Organisational Structures Final Draft
 3. European Aviation Safety System (EASA PowerPoint)
 4. EASA Member States Common Safety Performance Indicators

Europos veiksmų planai

 1. European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions
 2. European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions
 3. European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction

FDM

 1. EAFDM 
 2. EOFDM veikla 
 3. Skybrary
 4. CAP 739
 5. FAA AC120-82
 6. FDM booklet for crew
 7. Guidance for National Aviation Authorities Setting up a national Flight Data Monitoring forum
 8. DEVELOPING STANDARDISED FDM-BASED INDICATORS


ES teisės aktai


FAA

Flight Risk Assessment Tool 

 

SMICG

Safety Management System Evaluation Tool
A Systems Approach to Measuring Safety Performance: The Regulator Perspective
Measuring Safety Performance Guidelines for Service Providers
Hazard Taxonomy Examples

Rizikos vertinimas ir valdymas

ARMS rizikos vertinimo metodika
Rizikos vertinimas
Rizikos valdymas
Bowtie rizikos valdymo metodika

Kiti

Safety Management System (Bangalore International Airport Limited)

12. Aiškinamoji medžiaga  

Aerodromo saugos vadybos sistemos pavyzdys
Rizikos valdymo procesas
Saugos ciklas
Kompleksinio saugos tyrimo metodologija
Saugos valdymo procesas
Žmogaus klaidas įtakojantys veiksniai
Europos Komisijos reglamento dėl „Orlaivių naudojimo – OPS“ būsimųjų reikalavimų dėl saugos rizikos įvertinimo elementai

13. 10 dalykų, kuriuos reikėtų žinoti apie SVS

1. Kas yra saugos vadybos sistema (SVS)?

Saugos vadybos sistema – tai nustatytų ir aprėpiančių visą organizaciją procesų, kurie numato veiksmingą, pamatuotos rizikos sprendimą, susijusį su jūsų kasdieniu darbu.

2. Kam skirtas dėmesys SVS?

SVS sutelkiamas dėmesys į tai, kaip maksimaliai didinti galimybes, siekiant nuolat gerinti bendrąją aviacijos saugos sistemą.

3. Kokie yra pagrindiniai SVS procesai?

 • Pavojaus nustatymas – metodas nustatyti su organizacija susijusius pavojus;
 • Pranešimas apie įvykį – procesas saugos duomenims surinkti;
 • Rizikos vadyba – standartinis būdas įvertinti riziką ir panaudoti rizikos kontrolės svertus;
 • Darbo vertinimas – vadybos priemonės, skirtos analizuoti, ar pasiekti organizacijos saugos tikslai;
 • Kokybės / saugos užtikrinimas – kokybės vadybos principais paremti procesai, kurie palengvina nuolatinį organizacijos saugos charakteristikų gerinimą.

4. Kokios yra darbuotojų teisės ir pareigos SVS viduje?

 • Vyresnysis vadybininkas / atsakingas vykdantysis pareigūnas atsako už SVS kūrimą ir resursų skyrimą, būtinų pagelbėti ir užtikrinti veiksmingą SVS;
 • Vadovybė atsako už SVS procesų įgyvendinimą, priežiūrą ir laikymąsi jai skirtoje srityje; ir
 • Darbuotojai atsako už pavojų nustatymą ir pranešimą apie juos.

5. Kokią naudą SVS teikia organizacijai?

 • Galima priimti informacija paremtus sprendimus;
 • Gerinama sauga dėl mažėjančios avarijų rizikos;Geriau paskirstomi resursai, kuriais didinamas darbo veiksmingumas ir mažinamos išlaidos;
 • Stiprinama kolektyvo kultūra; ir
 • Atskleidžiamos kolektyvo darbštumo galimybės.

6. Kokios svarbiausios savybės matomos organizacijose, turinčiose veiksmingą SVS?

Įsipareigojimas iš viršaus žemyn (vadovybės ir asmeninis visų darbuotojų įsipareigojimas) siekti saugos tikslų;
Aiškus supratimas, kas yra SVS ir ko siekiama;
Organizacijoje užtikrinta plati, skaidri ir be nuobaudų, kai būtina, atviro bendravimo praktika;
Nuolat skatinama tobulinti organizacijos kultūrą.

7. Ko nereikia SVS:

 • Savireguliacijos / išreguliavimo;
 • Atskiro nutolusio padalinio;
 • Dirbtinės priežiūros;
 • Bereikalingos naštos.

8. Ką sukuria SVS:

 • Praplečia esamus procesus;
 • Organizacijai pritaikomas lankstus reguliavimas, integruojamos vadybos sistemos;
 • Parodoma gera verslo praktika.

9. Koks skirtumas tarp SVS ir skrydžių saugos programos?

Saugos vadybos sistema pirmiausiai yra iniciatyvi / prognozuojanti. Įvertinami organizacijai kylantys pavojai ir rizikos faktoriai bei numatomos rizikos valdymo priemonės. Skrydžių saugos programa visų pirma yra reaguojanti ir joje dėmesys paprastai sutelkiamas tik į vieną sistemos dalį – oro linijų skrydžius.

10. Koks skirtumas tarp SVS ir kokybės vadybos sistemų (KVS)?

 • SVS kreipiamas dėmesys į organizacijos saugos aspektus;
 • KVS skiriamas dėmesys organizacijos paslaugoms ir produktams.
 • Kuomet KVS sutelkiamas dėmesys į suderinimą, SVS – į pavojaus faktorius. Tiek reikalavimų nesilaikymas, tiek pažeidimai gali susilpninti saugą.

Abi sistemos stiprina saugą ir yra svarbios bei papildo vadybos priemonių arsenalą. Negali būti saugios SVS, jei nebus taikomi kokybės vadybos principai.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-04 14:38:19
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.