Civilinės aviacijos administracija - Vidaus taisyklės

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
  Vidaus taisyklės

PATVIRTINTA CAA direktoriaus
2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 4R-180 

Aktuali redakcija

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką CAA valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 27-888)ir kitais teisės aktais.
3. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
4. Už CAA vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako direktorius. 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

5. CAA nustatyta 40 val. trukmės penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.
6. Pirmadienį-ketvirtadienį darbo laiko pradžia 7.30 val., darbo laiko pabaiga 16.15 val., penktadieniais darbo laiko pradžia 7.30 val., darbo laiko pabaiga 15.00 val. Šeštadienis ir sekmadienis poilsio dienos (punktas pakeistas CAA direktoriaus 2010-06-23 įsakymu Nr. 4R-122).
7. Pietų pertraukos trukmė – 30 min. (nuo 11.30 val. iki 12.00 val.). Pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką (punktas pakeistas CAA direktoriaus 2010-06-23 įsakymu Nr. 4R-122).
8. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.
81. Šalių susitarimu gali būti nustatytas kitas darbuotojo ar valstybės tarnautojo darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas. Toks darbo laikas yra tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
Šalių susitarimu taip pat gali būti nustatytas atskiras darbuotojo ar valstybės tarnautojo darbo ir poilsio laikas per savaitę ar apskaitinį laikotarpį, t. y. darbo grafikas. Tokį darbo grafiką suderinus su darbuotoju ar valstybės tarnautoju, taip pat jo tiesioginiu vadovu, tvirtina direktorius. (punktas pakeistas CAA direktoriaus 2014-02-10 įsakymu Nr.4R-27).
9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis šių taisyklių 5–8 punktuose nustatyto darbo laiko režimo.
10. Kiekvieną dieną dirbtas laikas ar neatvykimas į darbą žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, kurį pildo direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-528).
11. Įeiti į CAA patalpas ir išeiti iš jų darbo ir ne darbo metu CAA valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali tik naudodamiesi specialiais leidimais, t.y. kodine asmenine kortele.
12. Jeigu valstybės tarnautojai ir darbuotojai negali atvykti į darbą laiku arba visai negali atvykti, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, išeidami iš CAA tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo reikalais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

III. BENDRIEJI  VIDAUS TVARKOS  REIKALAVIMAI 

14. CAA patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.
15. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotikų ar toksinių medžiagų.
16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
17. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
18. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris.19. Priimant į darbą valstybės tarnautoją ar darbuotoją:
19.1. tiesioginis vadovas supažindina su pareigybės aprašymu, padalinio nuostatais pasirašytinai, išaiškina jo teises ir pareigas;
19.2. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas supažindina pasirašytinai su CAA vidaus tvarkos taisyklėmis, CAA darbo reglamentu, Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo CAA taisyklėmis, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 (Žin., 2002, Nr. 68-265);
19.3. Bendrojo skyriaus vedėjas supažindina pasirašytinai su priešgaisrinės saugos instrukcija bei su kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.
20. Valstybės tarnautojams valstybės tarnautojo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimai išduodami, vadovaujantis Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822). Pažymėjimai galioja 3 metus nuo jų išdavimo dienos. Atleidimo iš darbo dieną valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo grąžinti pažymėjimą, kodinę asmeninę kortelę, išduotas jiems naudotis materialines vertybes bei kitus daiktus (dokumentus) direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka.
21. CAA elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
22. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius CAA išteklius.
23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
24. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis CAA elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
25. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
26. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe, nedelsdami (jei pajėgia) apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir darbuotojui, atsakingam už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe. Kiti darbuotojai, matę nelaimingą atsitikimą, apie tai praneša tokia pat tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimai vykdomi vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170).
27. Tiesioginiai vadovai kontroliuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę ir teisės aktų nustatyta tvarka imasi priemonių darbo drausmei užtikrinti.
28. Padalinių vadovai ir kiekvienas darbuotojas asmeniškai atsako už tai, kad būtų laikomasi vidaus tvarkos reikalavimų. 

IV. APRANGOS  IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

29. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
30. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu CAA arba jos reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
31. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių taisyklių 30 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis tvarkingai ir tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI 

32. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja CAA.
33. CAA turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
34. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, posakius.
35. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti darbo vietoje necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

36. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
37. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38. Šios taisyklės skelbiamos CAA interneto tinklalapyje. 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-20 10:31:50
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.