Civilinės aviacijos administracija - Atsakingasis padalinys

Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
El. paštas caa@caa.lt
VEIKLOS SRITYS

PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI

  Atsakingasis padalinys

Oro transporto skyrius

Vedėja
Virginija Žegunytė
Tel.  273 9116
Faks. 273 9014
El. p. virginija.zegunyte@caa.lt  
 

SKYRIAUS NUOSTATAI

Bendrosios nuostatos

 1. Oro transporto skyrius yra Civilinės aviacijos administracijos padalinys.
 2. Oro transporto skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aviacijos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro įsakymais, tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis, Civilinės aviacijos administracijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės aviacijos veiklą, taip pat šiais nuostatais.
 3. Oro transporto skyrius tiesiogiai pavaldus Civilinės aviacijos administracijos direktoriui (toliau – direktorius).
 4. Šių nuostatų pakeitimai ar papildymai įforminami direktoriaus įsakymu.

I.  VeikloVeiklos tikslai ir funkcijos

Veiklos SSvarbiausi skyriaus tikslai yra:

 1. Pagal skyriaus funkcijas įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją, teikti direktoriui siūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;
 2. Pagal skyriaus funkcijas teikti siūlymus direktoriui dėl reikalavimų civilinei aviacijai  Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo numatytais atvejais nustatymo;
 3. Pagal skyriaus funkcijas vykdyti civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą.

Oro transporto skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. Vyriausybės nustatyta tvarka rengia leidimų projektus oro susisiekimui vykdyti užsienio valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi atitinkamos tarptautinės sutarties dėl oro susisiekimo, vežėjams ir tokių leidimų panaikinimo projektus;
 2. rengia leidimų vykdyti reguliarų oro susisiekimą ir skrydžių tvarkaraščių tvirtinimo projektus.
 3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda ir atšaukia leidimus aviakompanijoms vykdyti nereguliarų oro susisiekimą;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikia specialųjį statusą orlaivio, kuriuo vežami labai svarbūs Lietuvos Respublikos asmenys, skrydžiui;
 5. Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja vežėjus, oro uostus, oro navigacijos įmonę  ir Karines oro pajėgas apie išduotus leidimus ir patvirtintas paraiškas vykdyti reguliarų ir nereguliarų oro susisiekimą;
 6. koordinuoja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) statistinės        programos vykdymą Lietuvoje. Minėtos programos pagrindu kuria elektroninę statistinių duomenų bazę.
 7. kontroliuoja, kaip Lietuvos licencijuoti oro vežėjai ir kiti oro vežėjai ir orlaivių naudotojai, vykdantys reguliarius ir nereguliarius skrydžius į Lietuvos oro uostus ir / arba iš jų, laikosi civilinės atsakomybės draudimo reikalavimų;
 8. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, skrydžių iš Lietuvos Respublikos oro uostų bei skrydžių iš trečiojoje šalyje esančių oro uostų į Lietuvos Respublikos oro uostus, kai tuos skrydžius vykdo Bendrijos oro vežėjas, atžvilgiu;
 9. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir bilietų pardavėjai laikosi keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių reikalavimų;
 10. kontroliuoja, kaip laikomasi neįgaliųjų asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru skrydžiuose iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos;
 11. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus ir šių kainų ir tarifų taikymo sąlygų.
 12. renka informaciją iš oro vežėjų apie atšauktus ir apie daugiau kaip 2 valandoms atidėtus skrydžius iš Lietuvos Respublikos oro uostų. Surinktos informacijos pagrindu kuria elektroninę duomenų bazę;
 13. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus pagal skyriaus funkcijas ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 14. bendradarbiauja su Lietuvos ir Europos Bendrijai priklausančių valstybių institucijomis, atsakingomis už vartotojų teisių gynimą, oro transporto keleivių teisių gynimo klausimais; dalyvauja tarptautinės vartotojų apsaugos bendradarbiavimo sistemos CPC veikloje.
 15. dalyvauja įgyvendinant valstybines vartotojų teisių apsaugos strategijas;
 16. dalyvauja oro susisiekimo licencijavimo komisijos vykdomose oro vežėjų licencijavimo procedūrose: prižiūri, kaip oro vežėjai laikosi licencijos vykdyti oro susisiekimą sąlygų, nagrinėja paraiškas gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti atsižvelgiant į ekonominius tokios veiklos aspektus, rengia licencijų licencijuotų oro vežėjų veiklos ir finansinių rodiklių lyginamąsias apžvalgas ir teikia jas svarstyti komisijai; teikia komisijai siūlymus dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo ir jos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos panaikinimo;
 17. susirašinėja su oro vežėjais oro susisiekimo licencijavimo klausimais, praneša komisijos ir CAA direktoriaus sprendimus oro vežėjams ir įmonėms, siekiančioms gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti.
 18. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informaciją apie sprendimą išduoti, patikslinti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą arba panaikinti galiojimą.
 19. tvarko išduotų licencijų oro susisiekimui vykdyti registravimo žurnalą.
 20. užtikrina tinkamą Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi oro uosto rinkliavų atžvilgiu.
 21. pagal skyriaus funkcijas įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus arba teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo, nustatyta tvarka palaiko dalykinius ryšius su Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir valstybių, sudariusių asociaciją su Europos Bendrijomis, institucijomis;
 22. pagal skyriaus funkcijas dalyvauja tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų (ICAO, ECAC ir kt.) darbe bei užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą;
 23. pagal skyriaus funkcijas kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi  Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių oro transporto veiklą;
 24. pagal skyriaus funkcijas rengia teisės aktų projektus;
 25. pagal skyriaus funkcijas teikia siūlymus direktoriui dėl civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo ir rengia jų projektus;
 26. pagal skyriaus funkcijas teikia siūlymus direktoriui dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos mokslinės, techninės ir investicinės politikos formavimo;
 27. vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-06-15 11:36:18
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI
© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.