Į pradžią El.paštas Sitemap
Print
English
Į pradžią

   Civilinės aviacijos administracija
   Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
   Įmonės kodas 288771670
   Tel. (5) 2739038; faks. (5) 2739248
   El. paštas caa@caa.lt  

   Duomenys apie biudžetinę įstaigą
   Civilinės aviacijos administraciją
   kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
   juridinio asmens kodas: 288771670

VEIKLOS SRITYS
PASLAUGOS
LIETUVOS CIVILINĖ AVIACIJA
AVARIJOS IR INCIDENTAI
 
Pradžia > Oro navigacijos paslaugos > Teisės aktai
  Teisės aktai oro navigacijos paslaugų teikimo priežiūros klausimais

Sutartys

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, ratifikuota 2012 m. gruodžio 13  d. (Žin., 2013, Nr. 18-889)

Europos Sąjungos

 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 1108/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB  (anglų k.)
 2. 2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai  (anglų k.)
 3. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nusatatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjmų taisyklės (anglų k.) 
 4. Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
 5. Komisijos 2011 m. spalio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr.482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
 6. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų  ir procedūrų ir iš dalies keičiančiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (anglų k.)  
 7. Komisijos 2013 m. gegužės 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas
 8. 2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo (anglų k.)
 9. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014  dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (anglų k.)
 10. 2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1029/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai  (anglų k.)

Įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimas, 1991 m. spalio 8 d. įstatymas Nr. I-1863,  (Žin., 2002,  Nr. 29-1034) (nauja redakcija)
 2. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Seimas, 2000 m. spalio 17 d. įstatymas Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918)
 3. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2003 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. IX-1681 (Žin., 2003, Nr. 91(1)-4103)
 4. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. spalio 19 d. įstatymas Nr. IX-2495 (Žin., 2004, Nr. 174-6431)
 5. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl atviros oro erdvės sutarties ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2004 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. X-35 (Žin., 2005, Nr. 5-108)
 6. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2006 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. X-535 (Žin., 2006, Nr. 71-2619)
 7. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos tarptautinių sutarčių ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2006 m. kovo 30 d. įstatymas Nr. X-536 (Žin., 2006, Nr. 74-2816)
 8. Įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2012 m. gruodžio 13 d. įstatymas Nr. XII-49 (Žin., 2012, Nr. 151-7720)

LR Vyriausybės

 1. 1.  Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 377 (Žin., 1997, Nr. 36-880) Pakeitimai 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 394 (Žin., 2003, Nr. 33-1378)
 3. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo , Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)  (ANGLŲ K.) Pakeitimai 
 4. Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 489 (Žin., 2004, Nr. 69-2400) 
 5. Dėl skrydžių taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1098 (Žin., 2004, Nr. 134-4860) Pakeitimai 
 6. Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1355 (Žin., 2004, Nr. 159-5800) Pakeitimai    
 7. Dėl rinkliavų už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir už naudojimąsi oro uostais maksimalių dydžių, mokėjimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 101 (Žin., 2002, Nr. 9-310). Nauja redakcija nuo 2007-11-11 Pakeitimai  
 8. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 862 „Dėl Vyriausybės įgalioto meteorologijos paslaugų teikėjo aviacijos reikmėms skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1111 (Žin., 2007, Nr. 111-4538)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1022 „Dėl tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų tarnybų bendradarbiavimo tarptautiniuose oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ ir su juo susijusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 748 (Žin., 2008, 86-3416)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1125  (Žin. 2011, Nr.119-5629)
 11. Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartį dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1168 (Žin., 2012, Nr. 113-5715) 
 12. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1054 (Žin., 2013, Nr.120-6077) 

LR susisiekimo ministerijos

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo  ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo nuostatai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymas  Nr. 290 (Žin., 2001, Nr.86-3016)
 2. Dėl MATSE programų ir nutarimų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 475 (Žin., 2002, Nr.4-131)
 3. Dėl civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymas Nr.3-25 (Žin., 2002, Nr.16-635) Pakeitimai   
 4. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3-353 (Žin., 2004, Nr. 98-3655) Pakeitimai    
 5. Dėl bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 3-233 (Žin., 2005, Nr. 64-2323)
 6. Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 3-250 (Žin., 2005, Nr. 69-2494)   
 7. Dėl trumpojo kilimo ir tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-253 (Žin. 2006, Nr. 75-2879)  (Specialieji reikalavimai) 
 8. Dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos Eurokontrolės Išplėstinės komisijos sprendimu patvirtinto dokumento Nr. 07.60.02 „Maršruto rinkliavų sistemos taikymo sąlygos bei mokėjimo sąlygos“ taikymo Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 3-106 (Žin., 2008, Nr. 43-1614)
 9. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" pakeitimo, Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-416 (Žin., 2010 Nr. 80-4189)
 10. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 “Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo” papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-791 (Žin., 2012, Nr.20-912)
 11. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 3-245 (Žin., 2012, Nr. 43-2116)  
 12. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 "Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3-524 (Žin., 2012, Nr.96-4940)
 13. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3-575 (Žin., 2012, Nr. 105-5291 (Įsigalios 2013-03-07)
 14. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 "Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo" papildymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3-516 (Žin., 2013, Nr. 106-5248) 
 15. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-35 (1.5 E) (TAR, 2015-02-02, Nr. 2015-01409)
 16. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 3-243(1.5E) (TAR, 2015-06-09, Nr. 9069)
 17. Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5E) (TAR, 2015-07-01, Nr. 10560)
 18. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,  Lietuvos respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 3-367(1.5 E) (TAR, 2015-08-31, Nr. 13200)

Kitų ministerijų

 1. Dėl normatyvinių aerodromų statybos techninių dokumentų , Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. 169/137 (Žin., 1997, Nr.41-1028)
 2. Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 42/69 (Žin., 2000, Nr.18-451) (Reikalavimai)
 3. Dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-96/D1-171 (Žin., 2007, Nr. 44-1692)
 4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 "Dėl meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. D1-332/3-229 (Žin., 2011, Nr. 48-2330)
 5. Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1065/V-123 "Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1000/V-149 (Žin. 2011, Nr.113-5350)
 6. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 „Dėl meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. D1-361/3-155-(E)(TAR,  2014-05-18 Nr. 2014-04575) 

Civilinės aviacijos administracijos 

 1. Dėl parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 30 (Žin., 2001, Nr. 69-2494) Pakeitimai
 2. Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 (Žin., 2001, Nr. 74-2618) Pakeitimai 
 3. Dėl ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 100 (Žin., 2001, Nr. 103-3695)  Pakeitimai  
 4. Dėl minimalaus skrydžio aukščio nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 4R-15 (Žin., 2003, Nr.17-771)
 5. Dėl skrydžių saugos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 4R-83 (Žin., 2003, Nr. 58 -2629) CAA direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 (Žin., 2003, Nr. 88-4021)
 6. Dėl saugos vadybos sistemos kūrimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 4R-45 (Žin., 2004, Nr. 51-1714)
 7. Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 4R-60 (Žin., 2004, Nr. 56-1967) Pakeitimas 
 8. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 4R-80 (Žin., 2004, Nr. 82-2980)
 9. Dėl oro uostų reikalavimų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 4R-193 (Žin., 2004, Nr. 159-5838)
 10. Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-206 (Žin., 2004, Nr. 166-6095) Pakeitimai   
 11. Dėl informacijos apie civilinės aviacijos įvykius rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 4R-117 (Žin., 2005, Nr. 91-3411) Pakeitimai 
 12. Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Civilinės aviacijos administracijoje taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 4R-36 (Žin., 2006, Nr. 24-831)
 13. Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų galiojimo sustabdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 4R-6 (Žin., 2007, Nr. 5-256)
 14. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 81 pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 4R-165 (Žin., 2007, Nr. 84-3424)
 15. Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. 4R-198 (Žin., 2007, Nr. 100-4099)
 16. Dėl oro eismo vadybos sistemų programinės įrangos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 4R-3 (Žin., 2008, Nr. 3-119)
 17. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo ir nuolatinės priežiūros vadovo patvirtinimo , Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-23
 18.  Dėl skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, 78-3091)
 19. Dėl 2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 633/2007 vykdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-180 (Žin., 2008, Nr.123-4706)
 20. Dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 4R-52 (Žin., 2009, Nr. 27-1069)
 21. Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvėje teikiamų oro navigacijos paslaugų maršruto ir terminalo sąnaudų nustatymo, vienetinių tarifų skaičiavimo, šių duomenų teikimo ir pajamų gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-92 (Žin., 2009, Nr. 52-2084)
 22. Dėl patikros lapų naudojimo sertifikuojant oro navigacijos paslaugų teikėją ir vykdant jo priežiūrą, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 4R-211. (Priedai)  (Pakeitimas)
 23. Dėl įspėjimo funkcijos įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 4R-196 (Žin., 2009, Nr.116-4987)
 24. Dėl darbo grupės, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 4R-235  (Žin., 2010, Nr. 124-6360)
 25. Dėl 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010 įgyvendinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-11 (Žin., 2011, Nr. 7-291)
 26. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4R-85 pripažinimo netekusiu galios, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 4R-161 (Žin., 2011, Nr. 77-3791)
 27. Dėl Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų plano patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 4R-172)
  Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų planas 2012-2014 metais
 28. Dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 4R-197 (Žin. 2011, Nr.103-4863)
 29. Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 (Žin., 2011, Nr. 132-6302)
 30. Dėl oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 (Žin., 2011, Nr.151-7136)
 31. Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 
 32. Dėl sąnaudų priskyrimo maršruto ir terminalo paslaugoms kriterijų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-331, (Žin., 2011, Nr.3-97)
 33. Dėl nacionalinio plano pereiti nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo (AIS) prie oro navigacijos informacijos vadybos (AIM), Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 4R-33 (Žin., 2012, Nr. 20-927)
 34. Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-84 (Žin., 2012, Nr. 39-1969)
 35. Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2012, Nr. 43-2139) 
 36. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 "Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 4R-192 (Žin., 2012, Nr.94-4865)
 37. Dėl 2012-2016 metų priimtinų saugos lygių ir priimtinų saugos lygių klasifikavimo schemų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 4R-228 (žin., 2012, 112-5694)
 38. Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 4R-231 (Žin., 2012 Nr. 114-5812)
 39. Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymas Nr.4R-261 (Žin., 2012, Nr.126-6371)
 40. Dėl Pažymėjimų asmenims, atsakingiems už praktinį skrydžių vadovų mokymą, išdavimo taisyklių patvirtinimo , Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.4R-268 (Žin., 2012, Nr.128-6447)
 41. Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-313 (Žin., 2012, Nr.155-8049)
 42. Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-313 (Žin., 2013, Nr.9-412)
 43. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 "Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 4R-23 (Žin., 2013, Nr.9-413)
 44. Dėl skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 4R-176 (Žin., 2013, 92-4620)
 45. Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 4R-175 (Žin., 2013, Nr. 92-4619)
 46. Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 4R-243 (žin., 2013, Nr. 116-5837)
 47. Dėl  techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-289 (žin., 2013, Nr. 138-6996)
 48. Dėl Skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo,  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-345)
 49. Dėl įgaliojimų suteikimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. isakymas Nr.4R-1 (TAR, 2013-12-31, Nr. 2013-344) 
 50. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. isakymas Nr.4R-12 (TAR, 2014-01-21 Nr. 2014-380)
 51. Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 4R-34 (TAR, 2014-03-21 Nr. 2014-3387)
 52. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintų šuolių su parašiutais taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-69 (TAR, 2014-05-14 Nr. 5395)  
 53. Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų kasmetinės tikrinimų programos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 4R-83 (TAR, 2014-06-16 Nr. 2014-07655)
 54. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo Nr. 6, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 4R-85 (TAR, 2014-06-18 Nr. 2014-07723)
 55. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 4R-142 . (TAR, 2014-10-27 Nr. 2014-14914)
 56. Dėl leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. Nr. V-1055 (TAR, 2014-10-20, Nr. 2014-14340)
 57. Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 4R-160 (TAR, 2014-11-13 Nr. 2014-18267) 
 58. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 4R-166 (2014-12-01 Nr. 2014-18268)
 59. Dėl CAA direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 4R-4 (TAR, 2015-01-15, Nr. 2015-00643)
 60. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 4R-7 (TAR, 2015-01-27, Nr. 22015-01018) 
 61. Dėl aukščiamačio nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 4R-31 (TAR, 2015-02-24, Nr. 2015-02849)
 62. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 4R-47 (TAR, 2015-03-24, Nr. 4231)
 63. Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4R-265 „Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 4R-145 (TAR, 2015-09-01, Nr. 13360) (įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.) 
 64. Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo Nr. 7 išdavimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 4R-165 (TAR, 2015-09-28, Nr. 14288)
   

Kitų institucijų

 1. Dėl oro eismo paslaugų erdvės struktūros elementų pakeitimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“  generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-122 (Žin., 2004, Nr. 52-1771)
 2. Dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos orlaivių skrydžių pasienio draudžiamose zonose tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. sausio 20 d.įsakymas Nr. V-63/IV-15 (Žin., 2005, Nr. 14-437)
 3. Dėl aviacijos fiksuotojo ryšio tinklo naudojimo taisyklių patvirtinimo, Valstybės įmonės "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2005 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. V-109
 4. Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. 122-4382) Pakeitimai  
 5. Dėl Lietuvos Respublikos rezervuojamosios oro erdvės nustatymo taisyklių patvirtinimo , VĮ "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-195
 6. Dėl ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1V-763 (Žin., 2008, 103-3963)
 7. Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-476
 8. Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo, VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-74 (TAR, 2014-04-28 Nr. 2014-04833)
 9. Dėl laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose ir ribojamose zonose tvarkos aprašo tvirtinimo, Valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d.  įsakymas Nr. V-78 (TAR, 2015-04-30, Nr. 6532)
Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-01 19:09:14
 
INFORMACIJA KELEIVIAMS
AVIACIJOS BENDRUOMENEI

 

   
  Valstybės tarnybos departamentas
 SKELBIMAI DĖL STUDENTŲ PRAKTIKOS
                       

 

© CAA. Visos teises saugomos. Sprendimas Idamas, Naudojama Smartweb.